กรมโยธาฯ ทุ่มกว่า 80 ล้าน ยกเครื่องผังประเทศรับยุทธศาสตร์ชาติ-ไทยแลนด์ 4.0-อีอีซี

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 “โครงการปรับปรุงผังประเทศ : ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีนายโอฬาร ศักยโรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

นายโอฬารกล่าวว่า การดำเนินการปรับปรุงผังประเทศ เป็นการวางแผนพัฒนาพื้นที่ด้านกายภาพของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายและเป้าหมายการใช้พื้นที่ กำหนดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาเมืองและชนบท พื้นที่พิเศษเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์

ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นกลไกด้านการผังเมือง ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

ทั้งในด้านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นมหานครแห่งอาเซียนที่มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจการค้า การบริการอุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งของประเทศในการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

จึงต้องมีการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการศึกษา การแพทย์และสุขภาพนานาชาติ รวมการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เชื่อมโยงการพัฒนากับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1โครงการปรับปรุงผังประเทศ : ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผังประเทศให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจถึงกระบวนการวางผัง และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ เพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับนำไปใช้ในการบูรณาการข้อมูลในการวางผังประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอิสระ ผู้แทนสถาบันการศึกษาและวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงสื่อมวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาพื้นที่ ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 300 คน

นายมนตรี ศักดิ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวว่า กรมได้งบประมาณ 82.5 ล้านบาท ปรับปรุงผังประเทศและผังยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการมาเมื่อ 10 ปีที่แล้วให้สอดคล้องกับสภาพื้นที่และเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งกายภาพ เศรษฐกิจ การคมนาคมและสังคมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมากขึ้น

“ผังประเทศเดิมเป็นผังนโยบายและเน้นวิชาการยังไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดอยู่ในพ.ร.บ.การผังเมือง สำหรับผังประเทศฉบับใหม่จะใช้เวลดำเนินการ2ปี คาดว่าปลายปีหน้าผังประเทศจะดำเนินการแล้วเสร็จ จากนั้นจะเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ