“ศักดิ์สยาม” ร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ณ กรุงฮานอย เวียดนามเซ็นข้อตกลงร่วมกัน 6 ฉบับ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 25 (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม

มี นายเหวียน หว่าน เถ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเวียดนาม เป็นประธานการประชุม และดาโต๊ะ อับดุล มูตาหลิบ ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศบรูไนดารุสซาลาม ทำหน้าที่รองประธาน โดยมีรัฐมนตรีขนส่งของประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและรองเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมฯ

ในส่วนของคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย นางสาวกอบกุล โมทนา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรือเอก รุจน์ สุขปรีดี รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนกองการการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย

ในพิธีเปิดการประชุมซี่งมีนายตริน ดิน ดึง รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือของอาเซียนด้านการขนส่ง ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ และการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เพื่อส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน

การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 25 เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการขนส่งของอาเซียนหรือ Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) ปี 2559-2568 ของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน คณะกรรมการประสานการขนส่งผ่านแดนของอาเซียน รวมถึงการดำเนินความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี) เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย การขนส่งที่ยั่งยืน และความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา

พร้อมนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและให้การรับรองและลงนามเอกสาร จำนวน 6 ฉบับ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของการประชุมในการเร่งรัดและส่งเสริมการดำเนินการของอาเซียนด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การดำเนินการด้านการขนส่งทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมโยงด้านการบินในภูมิภาคอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นตลาดการบินเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Market) และตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน (ASEAN Single Shipping Market) ดังนี้

เอกสารที่รับรอง จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.กรอบการดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Implementation Framework of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport)

2 .ปฏิญญาว่าด้วยการรับรองกรอบการดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Declaration on the Adoption of the Implementation Framework of the ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport)

3. แผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN Green Ship Strategy) และ 4.พิธีสาร 1 ว่าด้วยเครื่องช่วยฝึกบิน (Protocol 1 on Flight Simulation Training Devices)

ส่วนเอกสารที่รับรองและลงนาม จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ 11 ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (Protocol to Implement the Eleventh Package of Commitments on Air Transport Services under the ASEAN Framework Agreement on Services)

และ 2.พิธีสาร 3 ว่าด้วยการขยายสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ระหว่างภาคีคู่สัญญา (Protocol 3 on the Expansion of Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ