“คมนาคม” เดดไลน์ 4 เดือน บีบ”BEM-BTS-แอร์พอร์ตลิ้งค์” เข้าตั๋วร่วม สั่ง “รถไฟ” ดึงสายสีแดงแจม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมวันนี้ (10 ม.ค.) ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมในการใช้ข้อมูลการใช้งานร่วมกันของระบบตั๋วร่วม ในระยะเร่งด่วน โดยการพัฒนาให้บัตรแมงมุม, บัตร MRT Plus ของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบัตร Rabbit ของ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง (BTS) สามารถใช้งานร่วมกันได้

ในทางเทคนิคจะต้องพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ระดับที่ 1 เครื่องอ่านบัตรของแต่ละประตูทางเข้าสถานี ระดับที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละสถานี ระดับที่ 3 Clearing House ของแต่ละหน่วยงาน และระดับที่ 4 ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง เพื่อให้สามารถรองรับบัตรได้ทั้ง 3 รูปแบบ พร้อมนี้ รฟม. จะพัฒนาระบบตั๋วร่วมแบบที่ผูกกับบัญชีในลักษณะของ Account Based Ticketing หรือ ABT เพื่อรองรับบัตรประเภทอื่น ๆ เช่น บัตร EMV หรือ QR Code ไปด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ในฐานะผู้ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง, BTS ผู้ได้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถใช้บัตรร่วมกันได้ภายใน 4 เดือน (ก.พ. – พ.ค. 63)

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณในการลงทุนพัฒนาระบบให้เชื่อมต่อกัน

3. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) พัฒนาระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงให้เข้ากับระบบตั๋วร่วม และขอให้รายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป

4. ให้ รฟม. เร่งรัดพิจารณาดำเนินการระบบ Account Based Ticketing หรือ ABT ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และนำเสนอแนวทางดำเนินงานต่อที่ประชุมในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง และขอให้รายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป