กพท.ประกาศมาตรการสายการบิน เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

ตามที่มีรายงานของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรเนปาล สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาเลเซีย แคนาดา ไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563นั้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถึงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ World Health Organization (WHO) ดังนี้

1. ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทำการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ณ สถานีต้นทาง ในพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ โดยการสังเกต หากพบผู้โดยสารมีอาการไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ณ สถานีต้นทางนั้นทันที หากการวินิจฉัยเห็นว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) แก่ผู้โดยสารนั้น

2.ในกรณีที่ผู้ดำเนินการเดินอากาศซึ่งมีเที่ยวบินจากพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ ตรวจพบในระหว่างการเดินทางมายังประเทศไทยว่า มีผู้โดยสารที่มีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานดำเนินการแจ้งข้อมูลการตรวจพบดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทราบ เพื่อรายงานให้แก่ท่าอากาศยานปลายทาง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ณ ท่าอากาศยานทุกแห่ง

3. ถ้ามีความจำเป็นเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน และให้ท่าอากาศยานพิจารณาจัดลานจอดอากาศยานที่แยกออกมา (Isolated Aircraft Parking Position) เพื่อประโยชน์ในการกักกันโรคให้กับอากาศยานที่มีผู้โดยสาร

4.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศซึ่งมีเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อ พิจารณาดำเนินการ ตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อสถานการณ์ และติดตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศดังกล่าวด้วย

5.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีต้นทางและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้ทราบและถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ