ทางหลวงชนบทเดินหน้าถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

ปี’63 กรมทางหลวงชนบทได้งบสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ 4 โครงการ ระยะทางรวม 32.991 กม. เพื่อให้โครงข่ายถนนดังกล่าวมีความต่อเนื่อง สะดวก ปลอดภัย สวยงาม และเหมาะสมเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน

โดยได้ก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 30 โครงการ รวมระยะทาง 332.998 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ รวมระยะทาง 48.158 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

1. ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 21+014 อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

มีถนนเชื่อมต่อโครงการ จำนวน 2 สายทาง ประกอบด้วย ถนนเชื่อมต่อโครงการตอนที่ 1 ระยะทาง 2.150 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4119 และถนนเชื่อมต่อโครงการ

ส่วนตอนที่ 2 ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการไปยังท่าเรือปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ลักษณะผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1– 2 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก3 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย

“คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180.780 ล้านบาท”

2.ถนนทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้าง กิโลเมตรที่ 0+000 ณ หาดอรุโณทัย ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร และจุดสิ้นสุดโครงการ กิโลเมตรที่ 23+589 บริเวณตลาดเทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร

ลักษณะโครงการผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 แห่ง จุดพักรถขนาดเล็ก 1 แห่ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเท้าและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.478 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของปีงบประมาณ 2563 ได้เสนอของบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จำนวน 4 โครงการ ระยะทางรวม 32.991 กิโลเมตร งบประมาณ 294.144 ล้านบาท ดังนี้

1. ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหนองบัว – บ้านเขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.979 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 34.860 ล้านบาท

2.ถนนทางหลวงชนบทสายกองบิน 53 – บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.077 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 18.934 ล้านบาท

3.ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 69.188 ล้านบาท

4.ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.850 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 171.162 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กรมมีแผนที่จะก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อเนื่องในปี 2564 ถึง 2565 อีกจำนวน 6 โครงการ รวมระยะทาง 100.428 กิโลเมตร โดยจะเสนอของบประมาณในปีต่อ ๆ ไป