22-23 ก.ค. ศาลปกครองพิจารณาคดี “โฮปเวลล์-รันเวย์สนามบินสุวรรณภูมิ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองสูงสุดจะมีการพิจารณาคดีสำคัญในวันที่22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคาสั่งศาลปกครอง สูงสุด ในคดีหมายเลขดา ที่ 107/2552,2038/2551,1379/2552คดีหมายเลขแดงที่ 366-368/2557 ระหว่าง กระทรวงคมนาคม ที่ 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ 2 ผู้ร้อง กับ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จากัด ผู้คัดค้าน (คำร้องอุทธรณ์คาสั่งไม่รับคาขอให้พิจารณาคดีใหม่)

คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคาพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ให้บังคับตามคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่64/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่ให้ผู้ร้องทั้งสองคืนเงินค่าตอบแทนที่ผู้คัดค้านชำระและใช้เงินในการก่อสร้างโครงการ พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ ผู้คัดค้าน

ผู้ร้องทั้งสองได้มีคำร้องยื่นต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่า ศาลปกครองสูงสุดรับฟัง ข้อเท็จจริงผิดพลาด และมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทาให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป 

ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์ แล้วเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ การเลิกกัน ของสัญญาพิพาท และการกลับคืนสู่ฐานะเดิมของผู้ร้องทั้งสองและผู้คัดค้านมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการ พิพากษาคดีและผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 

และที่ผู้ร้องทั้งสองโต้แย้งเรื่องความสามารถของผู้คัดค้าน ในขณะเข้าทาสัญญานั้น เป็นประเด็นที่ผู้ร้องมิเคยโต้แย้งมาก่อนทั้งในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไม่ อาจถือได้ว่าผู้ร้องทั้งสองไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณา จึงถือมิได้ว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ อันมีผลทาให้ ข้อเท็จจริงที่ฟังยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ 

และประการสุดท้าย การที่ผู้ร้องอ้างว่ามีคำสั่งสานัก นายกรัฐมนตรีที่ 143/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน “กรณีโฮปเวลล์” ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวผู้ร้องก็มิได้แสดงต่อศาลแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดี ใหม่ไว้พิจารณา ผู้ร้องทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคาพิพากษา ในคดี หมายเลขดำที่1368/2557 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน)ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้คัดค้าน) คดีพิพาทเกี่ยวกับ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ฟ้องว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) กับพวก 

กรณีผู้ร้องได้ทำสัญญาจ้างผู้คัดค้านทั้งสามก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ ตามสัญญาจ้างเลขที่ NBIA (P.P) 32/2546 ลว. 23 พ.ค. 2546 ต่อมาได้เกิดความเสียหายขึ้น ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้เปิดใช้สนามบิน ผู้ร้องจึงได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทไปยังคณะอนุญาโตตุลาการ และได้มี คาชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 34/2557 ยกคำเสนอข้อพิพาท ผู้ร้องเห็นว่า เป็นการชี้ขาดเกินขอบเขตของ สัญญา เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ