เวนคืน ”หนองคาย” ตัดถนนเชื่อม ”อุดรธานี” 377 ล้าน หนุนเศรษฐกิจไทย-ลาว

ตัดถนนเชื่อมใหม่

“กรมทางหลวงชนบท” เร่งสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย เชื่อมคมนาคมเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว รองรับรถไฟทางคู่และการจราจรในอนาคต เผยเวนคืนที่ดิน 84 ไร่ รื้อสิ่งปลูกสร้าง 109 หลัง วงเงิน377 ล้าน

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย เชื่อมคมนาคมเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-ลาว รองรับรถไฟทางคู่และการจราจรในอนาคต

เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราบ และกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางหนองคาย – นครราชสีมา – ท่าเรือแหลมฉบัง

เพื่อเป็นการสนับสนุนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระบบรางและทางถนนให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมจึงได้ดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 หนองคาย ถึง อุดรธานี กม.ที่ 4+985 บริเวณจุดสิ้นสุดถนนผังเมือง (ถนนสาย ก เดิม) ไปทางทิศตะวันตกตามแนวซอยองค์การ 2 จนถึงแนวเขตทางรถไฟและไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามแนวเขตทางรถไฟ ตัดผ่านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัดผ่านถนนลาดยาง ถนนศูนย์ราชการ ถึง นาไก่ไปสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 หนองคาย ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กม.ที่ 1+990 รวมระยะทาง 2.811 กม.

โดยจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 3 เมตร ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่าง

“ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจออกแบบเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน “

ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณในการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 2.80 ล้านบาท จะมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 84 ไร่ จำนวน 157 แปลง, อาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกเวนคืนประมาณ 109 หลัง โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 377 ล้านบาท

นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ที่ผ่านมากรมได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว

Advertisement