“ศักดิ์สยาม” วางพวงมาลา “สวนสุขภาพลัดโพธิ์” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

“ศักดิ์สยาม” นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์ขณะทรงงาน โดยได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงานในพระราชอิริยาบถทรงยืน

เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดสร้าง โดยมีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการจัดหาช่างปั้น และหล่อพระบรมรูปเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมอบให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้รับการประสานงานจากกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง ให้จัดหาพื้นที่เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปหล่อจำลอง

จึงได้ดำเนินการออกแบบพื้นที่ประดิษฐานพระบรมรูปทรงงาน และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นจึงได้มอบให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการต่อไป

ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงงาน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2556 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงหล่อพระบรมรูป ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2556

การนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจิมแผ่นทอง เงิน นาค เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปทรงงาน ขนาดความสูง 2 เมตร 30 เซนติเมตร

กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 โดยมีพิธีบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระราชทาน ในเวลา 09.00 น. และอัญเชิญพระบรมรูปฯ ขึ้นประดิษฐานยังแท่นฐาน ในเวลา 15.39 น.