“มหาดไทย” เลื่อนเก็บภาษีที่ดินออกไปอีก 2 เดือนถึง มิ.ย. 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 กระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ความว่า

​ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอร่างพ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2564

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ​เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพ.ร.บ.ดังกล่าวเฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน

จึงขอความร่วมมือจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ

โดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งการประเมินภาษี ซึ่งควรมีระยะเวลาให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันแจ้งการประเมินภาษีตามกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ

เป็นผลให้ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการชำระภาษีตามแบบประเมิน เลื่อนจากภายในเดือนเม.ย. 2564 เป็นเดือนมิ.ย. 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ