“ค่าโดยสารแอปเรียกรถ”-“แอปแท็กซี่ในระบบ” ขนส่งมั่นใจ มิ.ย.นี้รู้เรื่อง

อธิบดีขนส่ง เร่งทำกฎหมายประกอบกฎกระทรวง “แอปเรียกรถ” ปักเดือน มิ.ย.นี้ค่าโดยสาร-แผนรื้อแท็กซี่ในระบบ ติด GPS ชัดแน่

วันที่ 1 มิ.ย. 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. … เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นอาชีพเสริม และผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาครัฐอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ทั้งด้านตัวรถ ด้านผู้ขับรถ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นด้วย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการให้บริการรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชั่นให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อประชาชน รวมถึงมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น การกำหนดให้รถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่นต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ซึ่งสอดคล้องกับอายุรถแท็กซี่ในปัจจุบัน

ด้านผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เช่นเดียวกับผู้ขับรถแท็กซี่ ด้านตัวรถจะต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกอย่างชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่นสามารถเรียกใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชั่นเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมอัตราค่าโดยสารด้วยเช่นกัน ในฝั่งของผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และแอปพลิเคชั่นที่นำมาให้บริการต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนมิถุนายน 2564


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ซึ่งจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่เพิ่มเติม เนื่องจากจะมีระบบให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ทั้งจากการเรียกผ่านแอปพลิเคชั่นและการโบกเรียกจากผู้โดยสารตามปกติทั่วไป

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อไป ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกในการดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ควบคู่กับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ขับรถแท็กซี่โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและเป็นที่นิยมของประชาชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วต้องการสร้างรายได้เสริมหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มุ่งให้เกิดการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีกรมการขนส่งทางบกทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ความเป็นธรรมในการให้บริการของทุกฝ่ายและป้องกันไม่ให้เกิดระบบการแข่งขันเชิงทำลายโดยเด็ดขาด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ