เล็งทำเลสร้างสนามบินกาฬสินธุ์ “กรมท่า” จ่อสรุปผลปีนี้

เล็งทำเลสร้างสนามบินกาฬสินธุ์ กรมท่าอากาศยานจ่อสรุปผลปีนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มอบหมายให้ นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทน ทย. เข้าร่วมการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโคร

ารก่อสร้างท่าอากาศยาน รวมถึงศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน

โดยผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการคือพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ และการเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน แบบแปลนเบื้องต้นของท่าอากาศยาน รวมถึงข้อมูลสนับสนุนในการขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ มีการนำเสนอรายละเอียดโครงการ ขั้นตอน แนวทางของการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้ท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ พื้นที่ตั้งท่าอากาศยานเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวความคิดเบื้องต้นในการก่อสร้าง เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ยังไม่มีการขนส่งทางอากาศ และจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 กรมท่าอากาศยานจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการก่อสร้างท่าอากาศยานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกต่อประชาชน โดยหลังจากนี้กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยาน และจัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อจัดการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป


คาดว่าจะสรุปผลการศึกษาเบื้องภายในปี 2564 นี้ จากนั้นจะรายงานกระทรวงคมนาคมรับทราบถึงความเหมาะสมของโครงการ หากเห็นว่าการก่อสร้างสนามบินที่ จ.กาฬสินธุ์มีความเหมาะสมก็จะเสนอของงบประมาณ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและศึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ