สภา กทม. เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ 47 โครงการ 9 หน่วยงาน

สภากรุงเทพมหานคร เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการ 47 โครงการ 9 หน่วยงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564

ในที่ประชุม พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาการดำเนินการโครงการ 9 หน่วยงาน 47 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาดังนี้

สำนักการจราจรและขนส่ง จำนวน 6 โครงการ สำนักการแพทย์ จำนวน 1 โครงการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน 4 โครงการ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ สำนักการโยธา จำนวน 15 โครงการ สำนักการระบายน้ำ จำนวน 15 โครงการ สำนักการศึกษา จำนวน 2 โครงการ สำนักอนามัย จำนวน 2 โครงการ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 โครงการ

โดยโครงการที่เข้ารับการพิจารณา ได้แก่ โครงการเดินเรือในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ของสำนักการจราจรและขนส่ง, โครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกลาง ของสำนักการแพทย์, โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตดินแดงและเขตลาดกระบังแห่งใหม่ และโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ของสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นต้น


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มีความจำเป็นจะขยายระยะเวลาดำเนินการ ก่อนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันต้องเสนอขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ของ 9 หน่วยงาน รวม 47 โครงการ ตามที่เสนอ

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ