บอร์ดรถไฟ ปรับโครงสร้างใหม่ ให้อำนาจผู้ว่าฯ ร.ฟ.ท. เพิ่ม

บอร์ดรถไฟเคาะแก้ข้อบังคับ 2.1 ให้อำนาจผู้ว่ารถไฟมอบหมายงานให้รองผู้ว่า-ผู้ช่วยผู้ว่า แทนการแบ่งงานตามภารกิจ ชี้ไม่กระทบอัตราเงินเดือนและจำนวนบุคลากรเดิม

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยแก้ไขข้อบังคับการรถไฟ  ฉบับที่ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอำนาจความรับผิดชอบของผู้บริหาร 2564 ให้ถือใช้เพียงฉบับเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือสับสนในอำนาจความรับผิดชอบ และเกิดความถูกต้องคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

โดยโครงสร้างในปัจจุบัน การแบ่งส่วนงานใช้ข้อบังคับการฉบับที่ 2.1 (ฉบับที่ 2) 2558 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2558 แบ่งส่วนงานและหน้าที่บริหารขึ้นตรงต่อบอร์ด ร.ฟ.ท. ได้แก่ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจเดินรถ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ส่วนงานผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร ส่วนงานผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ โดยมีรองผู้ว่ามี จำนวน 7 คน ผู้ช่วยผู้ว่าการมี 2 คน

ส่วนโครงสร้างใหม่นั้น จะให้อำนาจผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.เป็นผู้มอบหมายหน้าที่ภารกิจการกำกับดูแลให้กับรองผู้ว่าการแต่ละคน ซึ่งรองผู้ว่าการยังมีจำนวน 7 คน โดยปรับเปลี่ยนเป็นใช้หมายเลขกำกับแทน ไล่เรียงเป็นรองผู้ว่าการคนที่ 1 เรื่อยไปจนถึงคนที่ 7 ไม่มีการแบ่งสายงานเป็นฝ่ายแบบเดิมอีกต่อไป ซึ่งโครงสร้างใหม่นี้จะคล้ายกับโครงสร้างเดิมที่ ร.ฟ.ท. เคยใช้เมื่อช่วงปี 2553-2558


ทั้งนี้ เห็นว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รูปแบบการกำกับดูแลและการแบ่งงานเดิม มีการกำหนดลักษณะการบริหารจัดการแบบเฉพาะเจาะจงมากเกินไป และจะทำให้การทำงานมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการได้อย่างบูรณาการ ในทิศทางเดียวกัน มีผลสำเร็จของงานมากขึ้น

การแก้ไขข้อบังคับการฉบับที่ 2.1 นั้น ต้องนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณา และเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อได้รับความเห็นชอบจึงจะเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างได้

รายงานข่าวแจ้งว่า การปรับโครงสร้างใหม่ และให้อำนาจผู้ว่าการ ร.ฟ.ท.มอบหมายงานให้รองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. จากเดิมที่ขึ้นตรงต่อบอร์ด ร.ฟ.ท. เป็นการปรับการบริหารงานบุคคล ไม่กระทบต่อจำนวนรองผู้ว่าการ และอัตราเงินเดือนใด ๆ แต่จะมีการเปลี่ยนชื่อเรียกในโครงสร้างใหม่ และไม่มีผลกระทบต่อการแบ่ง 3 หน่วยธุรกิจ และ 1 บริษัทลูกแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ