กรมขนส่งฯขอรถบรรทุกงดวิ่งช่วงหยุดยาวปีใหม่ เน้นเส้นอีสานเป็นหลัก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือรถบรรทุกงดวิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค.64-4 ม.ค.2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า การขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลปีใหม่ 2565 เป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติ

โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กรมฯได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถบรรทุก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถบรรทุก และคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่ง เช่น สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคม ชมรม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยต้องตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถอย่างเข้มงวดก่อนใช้งานทุกครั้ง ตลอดจนกำชับให้พนักงานขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน เดินรถในช่องทางซ้ายสุด หลีกเลี่ยงการจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง หากมีความจำเป็นต้องจอดรถบริเวณไหล่ทางให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุกรณีรถคันอื่นชนท้าย

นอกจากการนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชน ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนส่งกำชับพนักงานขับรถหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากแล้ว และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2564 และ 2 – 4 มกราคม 2565 ในถนนบางสาย

เช่น ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1)เข้าเมืองนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงหมายเลข 117) ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) เข้าเมืองสระบุรี ถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 362) ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ทับกวาง-สีคิ้ว

ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) ถนนบุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงหมายเลข 348) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565