สนข.ปักหมุดพิษณุโลกฮับโลจิสติกส์เชื่อมเหนือ-อีสาน

Shipping containers are seen at the cargo terminal area of Tokyo port on October 6, 2015. Japanese Prime Minister Shinzo Abe hailed a deal to create the world's largest free trade area October 6 as the start of a "new century" for Asia, and expressed hope China might one day join the historic accord. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ก.ค. 2560 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนาโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจ.พิษณุโลก (Logistics Hub)

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ซึ่งตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( 2560 – 2579) มีประเด็นที่เน้นการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ

รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) กำหนดเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาให้ประเทศไทยมีบทบาทหลักในภูมิภาคทั้งด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน เป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค และเป็นระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกัน

เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการพัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้จะต้องสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างภายในประเทศ ทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ

นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย มีความพร้อมในด้านภูมิประเทศ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างเชื่อมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญอยู่ในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ North – South Economic Corridor (NSEC) และตะวันออก-ตะวันตก East – West Economic Corridor (EWEC) สามารถเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้

จึงทำให้จังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าการบริการในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้ และเกิดการยกระดับศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลกให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลกและ สนข.จึงร่วมกันดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจ.พิษณุโลก (Logistics Hub)เพื่อศึกษาศักยภาพการพัฒนาและปัจจัยที่เอื้อต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่ว่า “เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน”

นายชัยวัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการศึกษาสามารถแบ่งรูปแบบ Logistics Hub ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport Logistics Hub)เป็นพื้นที่ดำเนินการบรรจุภัณฑ์รับฝากและกระจายสินค้า รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2) ศูนย์การค้าส่งค้าปลีกและโลจิสติกส์ (Trade Logistics Hub) เป็นพื้นที่ดำเนินการซื้อขายสินค้า ทั้งค้าปลีกและค้าส่งควบคู่ไปกับการกระจายสินค้า

3) ศูนย์ผลิตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (Industrial Logistics Hub) เป็นพื้นที่ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการขนส่งและกระจายสินค้าให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยรอบ มีบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์

4) เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics Park /Freight Village) รัฐเป็นผู้กำหนดพื้นที่ในการทำกิจกรรมโลจิสติกส์ภายในมีการแบ่งพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเช่าหรือซื้อ โดยผู้บริหารศูนย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและทำการตลาด รวมถึงติดต่อให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาในพื้นที่

นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า การพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นและภูมิภาค คาดว่าจะส่งผลให้รายได้มวลรวมของจังหวัด GDPมีอัตราสูงขึ้นมากกว่าอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.7 และคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัดจะเติบโตขึ้นเป็น 2 เท่า เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้สู่จังหวัดประมาณ 4,000 ล้านบาท ภายในปี 2566

รวมถึงเพิ่มศักยภาพของจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และภายหลังการสัมมนาฯ ครั้งที่ 1 สนข. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมการบริหารจัดการและกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก (Logistics Hub) ต่อไป