“อาคม” สั่งทางหลวงตัดถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ฝั่งตะวันออกเพิ่มเชื่อมอีสาน-รถไฟทางคู่

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง เชื่อมโยงโครงข่ายในเมืองหลัก รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การท่องเที่ยวและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และเป็นโครงข่ายสำคัญเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับหนองตะโก) ตอน 2 โครงการบูรณะทางหลวงหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านทิศตะวันตก) และทางหลวงหมายเลข 1 (นครสวรรค์ – สลกบาตร)

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมกำหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ

โดยปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงส่วนกลางกับพื้นที่ภูมิภาค เพื่อรองรับการเดินทาง การขนส่ง และการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ทล.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง โครงการบูรณะปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบอื่นในอนาคต ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดับหนองตะโก) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม.14+282.943 และ กม.15+685.000-21+470.000 ระยะทาง 5.785 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 605,876,692.00 บาท ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างคันทางใหม่ (ด้านขวา) 2 ช่องจราจร ขนานกับคันทาง (ด้านซ้าย) ที่มีอยู่เดิม พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน 3 แห่ง เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนกันยายน 2560

2.โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 122 สายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ (ด้านตะวันตก) ที่ กม.0+000-12+600 (เว้น กม.11+458-12+425) ระยะทาง 12.117 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 550,000,000.00 บาท ลักษณะโครงการก่อสร้างยกระดับคันทาง ปรับปรุงชั้นโครงสร้างทาง พร้อมก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก และปรับปรุงจุดกลับรถ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนมกราคม 2562

3.โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1 สาย นครสวรรค์ – สลกบาตร ที่ กม. 353+000-373+000 ระยะทาง 20 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 589,147,299.00 บาท ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2561

นายอาคมยังให้ ทล.พิจารณาดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 122 ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออกเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง คาดว่าจะจัดสรรงบประมาณได้ในปี 2562

นอกจากนี้ ให้ ทล.ดำเนินการศึกษาข้อมูล สำรวจ และออกแบบก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับการคมนาคมระบบอื่น เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการก่อสร้างท่าเรือ เป็นต้น