สถ. คว้า 7 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (1 ธ.ค. 2565) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล— พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในภาพรวมของประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล ประกอบด้วย 11 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 4. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 5. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 6. รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 7. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน 8. รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 9. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 10. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ถ้วยรวม) และ 11. ใบประกาศการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล แบ่งเป็นรายมิติ 3 ด้าน 6 รางวัล และรางวัลรวม 1 รางวัล ประกอบด้วย

1) มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

2) มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และรางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ

3) มิติด้านด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด และรางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด

รวมทั้ง รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จำนวน 1 รางวัล

“ผมขอขอบคุณกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการที่พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมุ่งมั่นพัฒนาคน พัฒนางาน ดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน” อธิบดี สถ. กล่าว

ครั้งที่ 206/2565

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition

#FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #ChangeforGood


https://www.facebook.com/100064623251996/posts/pfbid0eGSENwKyiDJGUTuzxJoG4YqUARe1WkuxKdPdAupgRkMompFSQRaJtyFVuZP1bKcPl/?d=n&mibextid=qC1gEa