ไอทีเอ งัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำลังผลิตน้ำ และ กิจการประปา ยื่นบอร์ด กปน. ใช้เป็นข้อมูลเร่งหาข้อยุติแบบถูกต้อง

ไอทีเอ งัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กำลังผลิตน้ำ และ กิจการประปา ยื่นบอร์ด กปน. ใช้เป็นข้อมูลเร่งหาข้อยุติแบบถูกต้อง และ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีประกวดราคาขยายกำลังการผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์

นายวันชัย คุณาปราโมทย์ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนกิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กิจการค้าร่วม ไอทีเอ ได้ทำหนังสือร้องเรียนยื่นถึงกรรมการประปานครหลวง หรือบอร์ดกปน.ทุกคน รวมจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรกเป็นเรื่อง การกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับกำลังการผลิตน้ำประปา และฉบับที่ 2 เป็นเรื่อง การกระทำโดยไม่สุจริต ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐ ข้อ 194 และตามประกาศประกวดราคา ข้อ 4.7

นายวันชัย กล่าวต่อไปว่า เหตุผลที่ดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม กรณีการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ตามประกาศ กปน. ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ในการนี้ กปน.ได้ประกาศให้กิจการค้าร่วม ไอทีเอ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว แต่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 ราย ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  และมีคำวินิจฉัยตามหนังสือที่ กค (กอร) 0405.5/11496 ลงวันที่ 21 เม.ย.65 โดยระบุ ว่า “ข้อกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 ราย ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้ออย่างมีนัยสำคัญ จึงให้การประปานครหลวงกลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป”

ตรงนี้ขอมองว่า คณะกรรมการพิจารณาผลอุทธรณ์ฯ อาจเข้าข่ายเป็นการพิจารณาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง และระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 หรือไม่ และ ไม่ปฎิบัติตามที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ การประกอบกิจการประปา และ กำลังผลิตน้ำ

นายวันชัยกล่าวอีกว่า อยากให้มีการพิจารณาออกมาอย่างชัดเจน และเที่ยงธรรม เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ประกอบการ จะไม่ทราบถึงข้อกำหนดในการออกแบบระบบประปา เรื่อง กำลังผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร เพราะเมื่อพิจารณาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน พ.ศ. 2554 ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 22 เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 112ง หมวด 1 บททั่วไปข้อ 5

หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการประปาทุกรายจำเป็นต้องทราบโดยทั่วกันแล้วว่า ข้อกำหนดในการออกแบบระบบประปา เรื่อง กำลังผลิตน้ำประปา หมายถึง ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งได้หักปริมาณน้ำสูญเสียต่างๆ ในกระบวนการผลิตน้ำประปา และได้มีผู้สนใจประกวดราคาได้ยื่นเสนอขอแก้ไขคุณสมบัติเกี่ยวกับกำลังผลิตน้ำประปาให้ลดลงเหลือ 4,000 ลบ.มต่อชม.

“เท่ากับว่า ผู้ประกอบการรายนั้น ทราบแล้วตั้งแต่ร่างประกาศประชาวิจารณ์ว่า กำลังผลิตน้ำประปาหมายความว่าอย่างไร จึงไม่อาจกล่าวอ้างได้เลยว่าไม่ทราบว่า รวมน้ำสูญเสียแล้วหรือไม่อย่างไร ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ กิจการประปา ได้ประกาศไว้ชัดเจน ทำให้เชื่อได้ว่า เข้าข่ายกระทำขัดต่อระเบียบกระทรวงการคลัง หมวด 8 การทิ้งงาน หน้า 63 เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 210ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ข้อ 194 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่า จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการกีดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ” นายวันชัย กล่าว

นายวันชัย กล่าวย้ำอีกว่า จากกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายต้องทราบโดยสุจริตตั้งแต่ต้นแล้วว่า กิจการประปาที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำลังการผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน ได้กำหนดคำจำกัดความของกำลังผลิตน้ำประปา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว จะไม่ทราบได้อย่างไร

การกระทำดังกล่าว เข้าข่ายกระทำผิดข้อ 194 ดังนั้น จึงขอให้ กปน. ทำหนังสือไปสอบถามบริษัทดังกล่าวในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐที่ประกอบกิจการประปา ด้วยว่า ท่านทราบหรือไม่ กำลังการผลิตน้ำประปา หมายถึงอะไร และท่านประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการประปา ใช่หรือไม่ เพื่อความโปร่งใส และปฏิบัติไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และตามมาตรา 157 เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทราบหรือมีเหตุให้สงสัยแล้ว แตไม่กระทำการใด ๆ อาจเข้าช่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงควรสอบถามข้อเท็จริง ตามที่ปรากฏได้มีประกาศไว้ ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ทุกประการ

“ กิจการค้าร่วม ไอทีเอ (ITA Consortium) จึงขออ้อนวอนให้กรรมการการประปานครหลวงทุกท่าน ได้ตรวจสอบความถูกต้องการกระทำโดยไม่สุจริต ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ภาครัฐ ข้อ 194 และตามประกาศประกวดราคา ข้อ 4.7 หรือไม่ เพื่อสร้างมาตรฐานแห่งความยุติธรรมให้ปรากฏในสังคม” นายวันชัย กล่าว