กระทรวงอุตสาหกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ผ่านโครงการ “ดีพร้อม” สร้างชุมชนเข้มแข็ง กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 12,000 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างปัญหากับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มอบหมายให้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตนจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดชุมชน จัดทำโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” โดยได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีมาแปลงสู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนากลไก 7 วิธีปั้นชุมชนดีพร้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยการเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ สร้างอาชีพใหม่ และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้อนุมัติงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาท ในการพัฒนาประชาชนกว่า 7 แสนรายในพื้นที่กว่า 400 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 630,000 รายในพื้นที่กว่า 1,580 ตำบล นำเอากลไก “7 วิธี ปั้นชุมชนดีพร้อม” มาขับเคลื่อน ประกอบด้วย 1) แผนชุมชนดีพร้อม จัดทำแผนงานโดยการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละพื้นที่ และจุดเด่นของแต่ละชุมชน อย่างมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่น  2) คนชุมชนดีพร้อม พัฒนาคน สร้างผู้นำชุมชนเป็น “ดีพร้อมฮีโร่” ผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  3) แบรนด์ชุมชนดีพร้อม ทำการสร้างแบรนด์ให้ชุมชนจากอัตลักษณ์อันเป็นจุดเด่นในชุมชน 4) ผลิตภัณฑ์ชุมชนดีพร้อม ต่อยอดผลิตภัณฑ์เด่นหรือมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อเสริมความน่าสนใจและจุดเด่นให้ชุมชนและกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน 5) เครื่องจักรชุมชนดีพร้อม ยกระดับการผลิตสู่กระบวนการผลิตแบบ 4.0  เชื่อมโยงสู่ศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ 6) ตลาดชุมชนดีพร้อม สร้างโอกาสให้เข้าสู่ช่องทางการตลาดในร้าน Modern Trade และตลาดออนไลน์ และ 7) เงินทุนหมุนเวียนดีพร้อม มีมาตรการสินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการ หรือ ดีพร้อมเปย์

ผลสำเร็จของโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท นับเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบให้แก่ประชาชน โดยการติดอาวุธให้ชุมชน ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็ง โดยมุ่งหวังให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดเพื่อประกอบธุรกิจ มีรายได้เสริม พึ่งพาตัวเองได้ สร้างโอกาสนำไปเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรม เกิดการเพิ่มมูลค่าของพื้นที่ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน