ซี.พี.เวียดนาม ติดอันดับ Top 10 ธุรกิจที่ยั่งยืนโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ซี.พี.เวียดนาม

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี.เวียดนาม กิจการต่างประเทศในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับการจัดอันดับ 10 องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม ในภาคการผลิต (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน จากการประเมินของสภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Business Council for Sustainable Development: VBCSD) ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”  โดยมี นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซี.พี.เวียดนามเป็นตัวแทนรับประกาศนียบัตร จากนาย วู ดั๊ก ดัม (Mr.Vu Duc Dam) รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามและเป็นประธานในพิธีมอบจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

นายวรวิทย์ กล่าวว่า การเป็นหนึ่งใน 10 องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนโดดเด่นของเวียดนาม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงาน ซี.พี.เวียดนามทุกคน ในการดำเนินงานโดยยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ไม่ว่าดำเนินธุรกิจในประเทศใดให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติมาลำดับแรก ตามมาด้วยประชาชนและสุดท้ายคือองค์กรเอง

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจของซี.พี.เวียดนาม ได้ส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัยช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเวียดนาม  ยกระดับห่วงโซ่การผลิตอาหารที่รับผิดชอบต่อสังคมและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนเกษตรกร และคู่ค้าธุรกิจในเวียดนามเติบโตไปด้วยกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้องค์กรได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากชาวเวียดนาม

“การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติ และความภาคภูมิใจของ ซี.พี.เวียดนาม ที่ได้รับการยอมรับของประชาชนชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นองค์กรที่พัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารคุณภาพ ปลอดภัยสู่สากล ช่วยยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเวียดนาม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโต” นายวรวิทย์กล่าว

ซี.พี.เวียดนาม เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี 2531 ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่ การผลิตอาหารสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปเนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูป และยังมีธุรกิจค้าปลีกและร้านอาหาร จนเป็นที่ยอมรับและได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์แรงงานชั้นตรี (ปี พ.ศ.2561) จากรัฐบาลเวียดนาม จากการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานชาวเวียดนามกว่า 30,000 ตำแหน่ง รวมทั้งได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเวียดนาม อาทิ การดำเนินโครงการบริจาคเลือดซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร และคู่ค้าธุรกิจชาวเวียดนามเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ซี.พี.เวียดนาม ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกการใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตอาหาร (coal free) ตั้งแต่ปี 2564  และล่าสุดได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ 1.5 ล้านต้นทั่วประเทศ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอีกทางหนึ่ง


โครงการประเมินและจัดอันดับธุรกิจยั่งยืนประเทศเวียดนาม เป็นการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเวียดนามและบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเวีดดนาม โดยใช้ดัชนีชี้วัดตามข้อกำหนด CSI (Corporate Sustainability Index) ครอบคลุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศเวียดนาม