CPF ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ-ความปลอดภัยอาหารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผู้บริโภคทั่วโลก

CPF ยกระดับ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานตลอดเวลา และให้ความสำคัญกับผู้บริโภค

ดร.สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพ ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร (Certificate)  ให้กับพนักงานของซีพีเอฟจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร  “ISO  9001 : 2015 – Quality Management  System Auditor / Lead Auditor โดยมี นายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส จี เอส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  ให้เกียรติร่วมพิธีฯ

ดร.สมหมายกล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร อาหารอร่อย และต้องปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรและผู้บริโภค รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001: 2015 – Quality Management Systems Auditor / Lead Auditor Training Course  ที่ได้รับการรับรองโดย Chartered Quality Institute (CQI) และ International Register of Certificated Auditors (IRCA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก เป็นหน่วยงานให้การรับรองด้านการจัดการคุณภาพระดับมาตรฐานตามหลักสากลของสหราชอาณาจักรและนานาชาติ โดยมีวิทยากรอบรม จากสถาบันฝึกอบรม บริษัท เอส จี เอส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นสมาชิก IRCA ที่ได้ผ่านการประเมินและได้รับการยอมรับในระดับสากล

“การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นการเสริมศักยภาพของซีพีเอฟโดยรวม ให้เราเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานตลอดเวลา และให้พนักงานซีพีเอฟตระหนักถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้  ยึดมั่นในความเป็นมืออาชีพที่ผ่านการเข้าอบรมจากสถาบันชั้นนำระดับโลก และสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นองค์ความรู้ที่ติดตัว ที่สำคัญที่สุดคือ การนำองค์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของซีพีเอฟให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ ได้ใช้มาตรฐานตรงนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันระดับสากล  ” ดร.สมหมาย กล่าว

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรม ISO  9001 : 2015 – Quality Management  System Auditor / Lead Auditor เป็นการรับรองผู้ตรวจตรวจประเมินระบบบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร โดยบุคลากรจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟ ที่รับมอบประกาศนียบัตร ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงงานแปรรูปเนื้อไก่/เป็ด สุกร สัตว์น้ำ โรงงานแปรรูปไข่ โรงงานอาหารสำเร็จรูป สำนักมาตรฐานฟาร์มและข้อกำหนดลูกค้า สำนักประกันคุณภาพกลาง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความเข้าใจหลักการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง (risk-based thinking) การเป็นผู้นำ (leadership) และการจัดการเชิงกระบวนการ (process management) มีหลักการปฏิบัติ การวางแผน ดำเนินการ รายงาน และติดตาม สอดคล้องตามมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO19011 /ISO 17021 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ลูกค้าเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าว่าบริษัทได้ยกระดับการกำกับดูแลด้านระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการตรวจประเมินระบบทั้งภายในบริษัท (Internal Audit) และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ (Supplier) ภายนอกองค์กรจากผู้ตรวจประเมิน (Lead auditor/Auditor) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก CQI/IRCA เสริมสมรรถนะและศักยภาพในการแข่งขัน