ซีพี ออลล์ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2022

ซีพี ออลล์

ซีพี ออลล์ รับรางวัล CAC Change Agent Award 2022 ผลักดันองค์กรธรรมาภิบาล  ร่วมสร้างแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ก้าวสู่ Sustainable Supply  Chain

ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ คว้ารางวัล CAC Change Agent Award 2022 ตอกย้ำจุดยืนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ร่วมพัฒนาศักยภาพคู่ค้าผู้ประกอบการ SME จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างมีธรรมาภิบาลก้าวสู่ Sustainable Supply  Chain

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่ากว่า 30 ปีที่ซีพี ออลล์  ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทนำเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวกแก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล พร้อมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศมาอย่างต่อเนื่อง   ในปี 2557 จึงได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  และในปี 2560 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนับแต่นั้น

“ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนด” นายยุทธศักดิ์กล่าว

และถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในปีนี้ซีพี ออลล์ได้รับรางวัล CAC Change Agent Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมี นางสาวกรณิศ ธนสุนทรกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลจาก ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC และมีการชักชวนคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ SME เข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ CAC มากกว่า 10 บริษัทใน 1 ปี ซึ่งในปีนี้ ซีพี ออลล์  ได้เดินหน้ายกระดับคู่ค้าธุรกิจประเภท SME พร้อมเชิญชวนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท 36 ราย  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและร่วมสร้าง supply chain อย่างโปร่งใส ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า  การจัดเก็บสินค้า การส่งสินค้า ตลอดจนถึงการจัดจำหน่ายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมชูกลยุทธ์ 3 ให้ SME  ให้ช่องทางขาย ให้ความรู้ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการวางระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ตลอดจนจัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชันจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์’ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

ทั้งนี้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CAC  (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2553 เพื่อเป็น platform ให้บริษัทในประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยความสมัครใจในรูปแบบของ Collective Action  โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีเป้าหมายหลักคือส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส ปราศจากการจ่าย-รับสินบน เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจ ให้ปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้ายคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้