อธิบดี สถ. ติดตามการขับเคลื่อนถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ที่ จ.เลย ปลื้มพี่น้องประชาชนใช้จริงในชีวิตประจำวัน

อธิบดี สถ.

อธิบดี สถ. ลุยทวนสอบ-ติดตามการขับเคลื่อน ‘ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน’ ในพื้นที่จังหวัดเลย ชื่นชมฝังถังขยะเปียกครบทุกครัวเรือน 100% พี่น้องประชาชนจัดทำจริง-ใช้จริง-ในชีวิตประจำวัน

วันที่ (22 ธ.ค. 2565) ที่จังหวัดเลย – นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจำนวนการจัดทำถังขยะเปียกซึ่งทุกจังหวัด ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตั้งเป้าหมายจัดทำครบทุกครัวเรือนภายในเดือนธันวาคมนี้ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลักช่วยลดขยะที่ต้นทาง ช่วยลดภาระทางงบประมาณของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะ และขณะนี้อยู่ในขั้นการดำเนินการรับรองก๊าซเรือนกระจก โดยมีกระบวนการดำเนินงานให้มีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (Validation and verification Body : VVB) สอดรับกับที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศวาระการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่อง ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดลำพูน และจังหวัดอำนาจเจริญ ในระยะนี้อยู่ระหว่างการทวนสอบ โดยผู้ประเมินภายนอก คือ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตามกระบวนการดำเนินการทวนสอบ โดยการสุ่มตรวจกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 4 อำเภอ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จำนวน 2 หมู่บ้าน 4 ชุมชน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 31 ครัวเรือน, วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 26 ครัวเรือน, วันที่ 22 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 24 ครัวเรือน, วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 19 ครัวเรือน, วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 45 ครัวเรือน และวันที่ 24 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเป้าหมายครัวเรือนในการทวนสอบ จำนวน 23 ครัวเรือน

อธิบดี สถ. ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในจังหวัดเลย ที่นำโดย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ที่สามารถขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ได้ครบถ้วนทุกครัวเรือน ซึ่งในวันนี้ ตน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะผู้ทวนสอบ ได้ร่วมกันดำเนินการทวนสอบครัวเรือนตามเป้าหมายโครงการ ประกอบด้วย ในภาคเช้า ที่เทศบาลตำบลเอราวัณ จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 26 ครัวเรือน และภาคบ่าย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 24 ครัวเรือน โดยจากผลการทวนสอบพบว่า ทุกครัวเรือนได้จัดทำถังขยะเปียกและได้มีการใช้ถังขยะเปียกฯ จริงครบทุกครัวเรือน

“ในนามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและพี่น้องประชาชนจังหวัดเลย ที่ได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบทุกครัวเรือน จากการติดตามการทวนสอบ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนสามารถถ่ายทอดวิธีการจัดทำถังขยะเปียกได้ชัดเจน บอกเล่าถึงการใช้ถังขยะเปียกในชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นวิถีชีวิต ในหลายครัวเรือนได้เล่าว่า การจัดทำถังขยะเปียก ช่วยลดขยะที่ต้นทางเป็นอย่างมาก ทำให้ได้สารบำรุงดินไว้บำรุงพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ จากการพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น ยังพบว่า ถังขยะเปียก ได้ช่วยลดขยะที่เข้าสู่กระบวนการกลางทาง และปลายทาง ทำให้ในอนาคต ท้องถิ่นจะสามารถวางแผนเพื่อลดภาระทางงบประมาณในการจัดการขยะได้ต่อไป” อธิบดี สถ. กล่าว