ธนาคารกรุงเทพ มอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนขาดแคลน มูลค่า 8 ล้าน

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการ “มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน 400 แห่ง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยได้จัดพิธีมอบหนังสือชุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” จำนวนกว่า 100,000 เล่ม รวมมูลค่า 8 ล้านบาท

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเชื่อมั่นว่าการให้ความรู้คือการให้ที่ยั่งยืนที่สุด

จึงร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ทำโครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สังคมและเยาวชนของเราเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 13 ปี มีโรงเรียนและห้องสมุดที่ได้รับหนังสือไปแล้ว 7,181 แห่ง ทั่วประเทศ

Advertisement

สำหรับการดำเนินงานในปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมอบหนังสือชุด “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” ให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 400 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะนอกจากให้เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าถึงหนังสือซึ่งเป็นแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ธรรชาติ หวงแหนผืนป่าและสัตว์ป่า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่า ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่แบ่งปันกันได้อย่างไม่จำกัดและเจริญงอกงามต่อไปได้ในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ “มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน 400 แห่ง” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยได้จัดพิธีมอบหนังสือชุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” จำนวนกว่า 100,000 เล่ม รวมมูลค่า 8 ล้านบาท

Advertisement

ประกอบไปด้วย 1.หนังสือนิทาน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ จำนวน 9 เรื่อง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ สัตว์ พืช เพื่อให้เด็ก ๆ เข้าใจง่าย เสริมสร้างจินตนาการ 2.หนังสือการ์ตูนชุด “เรียนคณิต คิดสนุก” จำนวน 5 เรื่อง เพื่อบ่มเพาะนิสัยรักวิชาคณิตศาสตร์ และ 3.หนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน 25 เรื่อง อาทิ สารคดี หนังสือความรู้รอบตัว นวนิยายสั้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เผยว่า โครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดของธนาคารกรุงเทพ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สร้างสรรค์ผลักดัน ขยายความรู้ และให้โอกาสทางด้านการศึกษา เพราะการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรการศึกษา

Advertisement

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใด ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เปลี่ยน “ห้องเรียน” เป็น “ห้องเรียนรู้” เพิ่ม “ห้องเรียนรู้” เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณค่า

อย่างไรก็ตาม หัวใจของการเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียน, กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก คือ รู้จริง รู้ชัด สามารถนำความรู้ ความคิด ทักษะไปใช้ต่อยอด และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต