การเคหะฯผนึกกำลัง สน.ดินแดง จัดอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

การเคหะฯ

การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ มีทั้งการพัฒนาด้านกายภาพ และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ชาวชุมชนมีความรักและหวงแหนต่อชุมชน ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า หนึ่งในโครงการภายใต้ “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง” คือ โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น เข้าใจสิทธิหน้าที่ที่มีต่อชุมชนและสังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดง ร่วมด้วยคณะกรรมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง คณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 คณะกรรมการผู้นำตามธรรมชาติและผู้นำตามธรรมชาติ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง กลุ่มเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง นักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ และกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเขตพื้นที่ดินแดง เข้าร่วมอบรม โดยได้แบ่งหลักสูตรการอบรมออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ สถานการณ์อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน การสังเกต จดจำ และการแจ้งเหตุ การสร้างเครือข่ายมวลชนเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง การป้องกันและปราบปราม และการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดและอาชญากรในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ให้ความรู้เรื่องการระวังและป้องกันภัย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วย

ขณะที่ร้อยตำรวจโทณพวิทย์ ปิดกระโทก รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลดินแดง กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า นับเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะในอดีตชุมชนดินแดงเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ใจกลางเมือง แต่ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติเข้ามาช่วยจัดระเบียบต่าง ๆ ทุกอย่างจึงดีขึ้น ปัญหาด้านยาเสพติดส่วนใหญ่จะมาจากคนนอกชุมชน ดังนั้นเราจึงให้ความรู้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชน มุ่งเน้นป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในชุมชน พร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแต่ละประเภท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเยาวชนที่มาอบรมส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนดินแดง คนเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยดูแลคนในชุมชนต่อไปในอนาคต

ด้านนายกนก รัตนเรืองรักษ์ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจะมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เยาวชนและเครือข่าย การมาอบรมในวันนี้ ทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้น ทั้งโทษของยาเสพติด สถานที่ที่อันตรายและสุ่มเสี่ยง การป้องกันตนเอง รวมถึงการจดจำตำหนิและรูปพรรณของคนร้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

นายพิชญุตม์ พฤกษะวัน ตัวแทนเยาวชนในเคหะชุมชนดินแดง 1 กล่าวว่า เรื่องที่อบรมถือเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวมาก ๆ และเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ตนจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในโครงการนี้ไปช่วยเหลือคนในชุมชนเพิ่มเติม และประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด รวมถึงบอกกับเพื่อน ๆ ว่ายาเสพติดให้โทษอะไรบ้าง ทั้งคอยเตือนไม่ให้เพื่อน ๆ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นายศุภโชค มรสุม ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนวิชูทิศกล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับสารเสพติด รู้ถึงโทษของยาเสพติด รวมถึงเวลาเจอผู้ต้องสงสัย หรืออาชญากรรม หรือเกิดอันตรายขึ้นในชุมชน จะแจ้งเหตุให้ตำรวจรับทราบอย่างไร โดยตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอด นำเรื่องการป้องกันยาเสพติดในชุมชนไปเผยแพร่ให้คนในชุมชนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน โดยการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงให้ความรู้คนที่ติดยาเสพติด หรือคนที่คิดจะเลิกยาเสพติดจะสามารถเข้ารับการปรึกษาและการบำบัดได้อย่างไร เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและน่าอยู่มากขึ้น