สส. ยกระดับบทบาท ทสม. นำร่องการจัดการปัญหาขยะที่ต้นทาง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก ชั้น 2 โรงแรมเดอะ บาซาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร มีองค์ความรู้ มีทักษะ เป็นกลไกในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับชุมชน เป็นผู้นำด้านการจัดการปัญหาขยะที่ต้นทางในชุมชน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ และถ่ายทอดให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะต้นทาง รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ทสม. ให้เป็นผู้นำสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งให้เครือข่าย ทสม. ดำเนินงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทางแบบครบวงจร ด้วยการส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce คือ การลดปริมาณขยะให้น้อยลง Reuse คือ การใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก และ Recycle คือ การนำไปแปรรูป เพื่อกลับมาใช้ใหม่ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco – design) สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” โดยบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ ลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์การจัดการขยะวิถีใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมสะอาด และก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

Advertisement

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบทบาทเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทางครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร จำนวน 43 เขต ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากการบรรยายและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการขยะที่ต้นทางและเสริมสร้างความรู้ ริเริ่มแนวคิดในการจัดการขยะที่ต้นทาง นวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์โดยใช้หนอนแมลงวันลาย และการทำจุลินทรีย์ ทำน้ำหมัก จากเศษขยะเหลือใช้ Workshop จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการขยะที่ต้นทางแบบบูรณาการมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (BCG Model) เป็นต้น เครือข่าย ทสม. ถือเป็นกำลังหลักในระดับพื้นที่ เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการขยะที่ต้นทางในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด จนเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเศรษฐกิจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม นางภาวินี ณ สายบุรี กล่าวทิ้งท้าย