ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ให้กับบุตรหลาน อสม. และ อสส. ประจำปี 2566

ซีพี ออลล์

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  ประสานความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เตรียมมอบทุนการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับบุตร หลาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) กรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ จำนวน 200 ทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อตามความต้องการ เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งการมอบทุนการศึกษานี้ เป็นไปตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”ของซีพี ออลล์

โดยในปีนี้ ซีพี ออลล์ ได้เตรียมการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แบ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สาขาธุรกิจค้าปลีก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT) ในระดับปวช. ตลอดหลักสูตร 3 ปี และระดับปวส. ตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวน 100 ทุน และทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จำนวน 100 ทุน  รวมทั้งสิ้น 200 ทุน โดยมีนายจำรัส คำรอด ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไท รับมอบทุนเรียนปัญญาภิวัมฒน์ จาก นายธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นผู้แทนมอบ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้