กปน. เปิดบ้านสานสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่กับกิจกรรม MWA Open House 2023

กปน.

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “MWA Open House 2023 : เปิดบ้านการประปานครหลวง” นำลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ รวมถึง
กลุ่มราชการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำบางเขน สร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการน้ำของ กปน.
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อเสริมเสถียรภาพระบบผลิตและบริการน้ำประปา
ในอนาคต พร้อมนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ที่ตรงกับความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน