โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากกรมทรัพยากรน้ำ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

โครงการก่อสร้าง

ในอดีตบ้านทุ่งมะลิคล้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบนของอ่างเก็บน้ำ ทำให้ระบบส่งน้ำไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ได้ จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด-หนองพันจันทร์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรและส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 139 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 692 ไร่

กรมทรัพยากรน้ำ โดยส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งของชุมชน และเผยแพร่ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด – หนองพันจันทร์ บ้านทุ่งมะลิคล้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผ่านการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและกลุ่มผู้น้ำจากโครงการ รายละเอียดดังนี้

นายประนอม อาจคงหาญ กรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้ใช้น้ำเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ดำเนินการสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นระบบท่อส่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำบริเวณด้านบนของอ่าง และให้ระบบท่อกระจายน้ำไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

Advertisment

นายฉลอง แซ่ล้อ คณะกรรมการและประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ และได้ออกแบบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด – หนองพันจันทร์ เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งทุกวันนี้ยังสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รู้สึกดีใจมาก อยากให้มีโครงการที่เป็นประโยชน์แบบนี้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีรายได้ที่มั่นคง

อีกหนึ่งราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นางจินตนา ปั้นอินทร์ ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้น้ำจากทุ่งมะลิคล้อ กล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด – หนองพันจันทร์ เหล่าเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดในเรื่องของค่าน้ำมันที่ต้องนำมาใช้กับเครื่องสูบน้ำ ซึ่งปกติแล้วเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนที่เป็นช่วงของการตัดแต่งกิ่ง สำหรับพักต้น พืชผักพืชสวนต้องรอน้ำในช่วงฤดูฝน แต่ปัจจุบันมีโครงการระบบกระจายน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำ ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำทำประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอฤดูฝน ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

“ทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้น้ำก็ฝากขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างโครงการดี ๆ สำหรับประชาชน และได้รับประโยชน์มากมายจากโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ” นางจินตนา กล่าวทิ้งท้าย