“มูลนิธิวีระภุชงค์” มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ประจำปี 2566

“มูลนิธิวีระภุชงค์”

“มูลธิวีระภุชงค์” โดย นางสาวทิพย์วรรณ วีระภุชงค์ นายวโรดม วีระภุชงค์ นางสาววราภรณ์ วีระภุชงค์ และนางสุวรรณา บุญคุณศักดิ์ กรรมการมูลธิวีระภุชงค์ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานบริษัทในเครือไทยนครพัฒนา ประจำปี 2566 จำนวน 170 ทุน

ด้วยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงาน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน ซึ่งได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี