‘ทน.’ เดินหน้า กำหนดกรอบนโยบาย ‘อัตราค่าใช้น้ำ’ หวังต่อยอดผลการศึกษาให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมสูงสุด

‘ทน.’

กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 พร้อมขับเคลื่อนภารกิจใหม่ของกรมฯ ได้เต็มประสิทธิภาพ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดประชุมปฐมนิเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการ โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4

โดย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงเป้าหมายสำคัญ คือการนำเสนอขอบเขตการศึกษาให้กับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดกรอบอัตราค่าใช้น้ำและความสำคัญของการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สามที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั้งในระดับลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขา

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดเก็บค่าใช้น้ำ ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดการศึกษาโครงการฯ

“นโยบายการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำไม่ควรบั่นทอนการแข่งขันของภาคเอกชน แต่ควรสอดคล้องและมีความยืดหยุ่นกับบริบทของสังคมไทยให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมสูงสุด”

นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เสริมว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา “โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง การจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 หมวด 4” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าใช้ทรัพยากรน้ำที่ดีในระดับสากล เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ

(2) เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำที่มีความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้น้ำ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคทุกประเภท และเป็นอัตราค่าใช้น้ำที่ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำของผู้ประกอบการและผู้ใช้น้ำ รวมถึงข้อเสนอแนะในกลไกการบริหารจัดการค่าใช้น้ำที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำ

(3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วน

(4) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายอัตราค่าใช้น้ำที่ดีในระดับสากลให้บุคลากรในหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของประเทศให้เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ หัวเรือหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ มีภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ประกอบด้วย (1) ออกใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม (2) ออกหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ (3) เรียกเก็บค่าใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎกระทรวงกำหนด และ (4) การตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ

การดำเนินงานภายใต้ภารกิจข้างต้น เป็นภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกเก็บค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตามมาตรา 50 ซึ่งจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราค่าใช้น้ำตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) กำหนด ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2561

กล่าวได้ว่า การประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เป็นโอกาสดีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การดำเนินการตามภารกิจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต