สสว. ชวน MSMEs ติดอาวุธรกิจยั่งยืน รุ่นที่ 3 – 5

สสว.

พฤษภาคม 2566 : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สอวช. และ UNGCNT เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน “B-C-G เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์  รุ่นที่ 3-5 พฤษภาคม – มิถุนายน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้  ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand: UNGCNT) จัดอบรมหลักสูตร “B-C-G เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSMEs ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY) เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจและความสำคัญของ BCG Economy ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรเดิมที่มีในกระบวนการธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ  ผู้อำนวยการ UNGCNT กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้เข้าใจง่าย รวบรัด ตรงประเด็น เน้นการนำไปใช้ได้ทันทีแบบ Back to Basic ประกอบด้วย การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BCG Economy เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาธุรกิจของตนเอง รู้จักที่มา ความสำคัญ และความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้สอดคล้องกับ BCG ตลอดจนกลไกและมาตรการสนับสนุน MSMEs เช่น นโยบายประเทศ มาตรการทางการเงิน การลงทุน และการส่งเสริมการค้า (T-MARK)

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Circular Mark, Circular Economy และ Circular Design for BCG และการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) ด้วยเครื่องมือ “CIRCO: Creating Business Through Circular Design” จากประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และปรับกลไกธุรกิจให้สามารถรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางกำไรและการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธุรกิจได้

ทั้งนี้ โครงการฯ เปิดรับผู้สนใจเข้ารับการอบรม  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ในรุ่นที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ Mashares Co-Working Space มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม (ออฟไลน์) ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/8fVsifGkVj71DRTe9 และรุ่นที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 (ออนไลน์) รุ่นที่ 5 วันที่ 10 มิถุนายน 2566 (ออนไลน์) ผู้ประกอบการสามารถแจ้งแสดงความสนใจได้ที่ https://forms.gle/xUp6eet6D73tv4Qy5 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ CIRCO Team โทร. 098-969-8812 หรือเว็บไซต์ https://circo.globalcompact-th.com