S&P ร่วมกับ สอศ. จัดแข่งขัน “สุดยอดฝีมืออาหารไทย” ชิงเงินสูงสุด 2 แสนบาท

S&P ร่วมกับ สอศ. จัดแข่งขัน

S&P ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อผลักดัน นักเรียน-นักศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล พร้อมชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างเอส แอนด์ พี กับ สอศ. ในการจัดโครงการ “การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือเพื่อร่วมพัฒนาทักษะแรงงานวิชาชีพในการประกอบอาหารไทย ให้เพียงพอและมีศักยภาพตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมทางด้านอาหารที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล พร้อมกับผลักดันให้อาหารไทยกลายเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

รวมไปถึง ปีนี้ เอส แอนด์ พี ของเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ควบคู่ไปกับการเติบโตของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยังคงตั้งเป้าหมายเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

“ซึ่งเรามีร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ ที่ต้องใช้พนักงานครัวไทยกว่า 800 คน ดังนั้นเราอยากเฟ้นหานักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถในการทำอาหารมาเป็น ‘สุดยอดฝีมืออาหารไทย’ เข้ามาร่วมงาน มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ เอส แอนด์ พี ด้วยความภาคภูมิใจ” นายวิทูรกล่าว

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ภาคเอกชน อย่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้แสดงจุดรวมในการเป็นพลังพัฒนาประเทศ ระหว่างภาคเอกชนกับอาชีวศึกษา ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถ ทักษะการประกอบอาหารไทย มาใช้ในการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพการประกอบอาหารไทย อันจะนำไปสู่การยกระดับทักษะฝืมือสู่มาตรฐานวิชาชีพ

Advertisement

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพด้านการประกอบอาหารไทย ที่ สอศ. เรามีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี ของเอส แอนด์ พี ปัจจัยแห่งความสำเร็จและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน คือ บุคลากร โดย S&P มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำคัญ ทั้งเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยการสร้างการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง รวมถึงการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีโดยตรงจากเกษตรกร ที่มาจากแหล่งวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้ และยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเกษตรกรเพื่อร่วมกันพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันบริษัทก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างพลังแห่งความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยความร่วมมือในการยกระดับการศึกษาร่วมกับพันธมิตรที่ดีอย่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

“ซึ่งเราเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า และสร้างความภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน โดย S&P มุ่งหวังจะเป็น ‘ครัวของคนไทย’ ด้วยการบริโภคอาหารที่มีโภชนาการที่ครบถ้วน และส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรท้องถิ่น เพื่อเป็นพลังให้แก่คนในสังคมไทยต่อไป” นางมณีสุดากล่าว

Advertisement

ทั้งนี้การแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย จะเปิดรับสมัครนักเรียนในระบบ หรือระบบทวิภาคี ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย ระหว่างวันที่ 1-15 มิ.ย. 2566

ซึ่งจะเริ่มต้นแข่งขันระดับจังหวัดไปจนถึงระดับชาติ โดยระดับชาติจะจัดขึ้น ณ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ในวันที่ 7 กันยายน 2566 เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดได้ทาง www.vec.go.th