การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตโลก อนาคตเรา

การบริหารจัดการน้ำ

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตโลก อนาคตเรา GC ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำ  เราจึงมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตโดยหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมคืนสมดุลระบบนิเวศน์ สร้างแหล่งป่าต้นน้ำเพื่อความยั่งยืน

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ GC Website

https://sustainability.pttgcgroup.com/th/newsroom/featured-stories/947/

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก

#GCBetterForYouBetterForOurWorld

#GCChemistryForBetterLiving

Advertisement