เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งภัยพิบัติ ประชุมวิชาการครั้งที่ 1 โฟกัสการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ ‘เมือง-ชุมชน’

เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งภัยพิบัติ

เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งภัยพิบัติ ประชุมวิชาการครั้งที่1  โฟกัสการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ เมืองชุมชน ส่งมอบ ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดประชุม ปี 67

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ห้องสัมมนา KSS-801 อาคารเกษมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย (TNDR : Thai Network for Disaster Resilience) โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานเครือข่ายฯ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน” (Urban Disaster Resilience and Community Well-Being) โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานการประชุม โดยมีเครือข่ายนักวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ร่วมประชุม

ในการประชุม มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติ โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศในเขตเมือง บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเปราะบางของเมืองและชุมชนเขตเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ นพ.ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ระบบและรูปแบบการแพทย์ฉุกเฉินด้านภัยพิบัติในบริบทของประเทศไทย”

Advertisement

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน อาทิ บทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อการสร้างความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นต่อภัยพิบัติ จากโครงการ SECRA มหาวิทยาลัยนเรศวร , การสร้างเมืองยืดหยุ่นด้วยกลยุทธ์การศึกษาภายใต้โครงการ MCR2030 กรณีเมืองมหาสารคาม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยนั้น องค์กรพันธมิตรจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของเครือข่ายฯ โดยมีการส่งมอบธงให้กับ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งต่อไปในปี 2567 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

Advertisement