กปภ. ลุย! เพิ่มศักยภาพระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำโพธาราม จ.ราชบุรี จาก 4,000 เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม.

กปภ. ลุย!

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำโพธาราม จ.ราชบุรี จาก 4,000 เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. ด้วยงบลงทุนกว่า 363 ล้านบาท ส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กปภ. เปิดเผยว่า ตามแผนโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาสมุทรสาคร – นครปฐม เพื่อให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ West Bangkok และรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองภาคอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร ที่อยู่อาศัย ที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี และสมุทรสงคราม ขณะนี้ กปภ. ได้ดำเนินโครงการในเฟสที่ 1 โดยก่อสร้างอาคารผลิตน้ำเพิ่มอีก 1 แห่ง จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาจาก 4,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 6,000 ลบ.ม./ชม. ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม กปภ.สาขาสมุทรสาคร ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2567 สามารถรองรับลูกค้าให้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นกว่า 4 หมื่นราย ทั้งนี้ จะสร้างความมั่นคงในระบบประปา เสริมแรงดันน้ำและระบบสูบจ่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนกระจายความเจริญ สู่ภูมิภาคและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมต่อยอดสู่ความมั่นคงทางด้านอื่น ๆ อย่างยั่งยืน

 

 

Advertisement

 

นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการ กปภ.สาขาสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ กปภ. ได้นำเทคนิคการวางท่อแบบดันลอดท่อใต้ดินโดยไม่เปิดหน้าผิวถนน (HDD) และใช้ท่อชนิด HDPE ที่มีความยืดหยุ่นคงทน ซึ่งสามารถใช้งานได้นานแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นแต่สามารถลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการปริมาณน้ำดิบ คุณภาพน้ำ และต้นทุนในการผลิตน้ำประปา โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภูมิอากาศโลกในอนาคต เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป