“ThaID” แอปพลิเคชันดี ๆ เพื่อคนไทย

“ThaID” แอปพลิเคชันดี ๆ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ และบูธแสดงผลงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันไทยดี ThaID และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “การใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า โดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ThaID อย่างเป็นทางการ” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ลาน Promotion ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยภายในงานสามารถเยี่ยมชมบูธแสดงงานบริการต่างๆ จากภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนำแอปพลิเคชัน    ไทยดี ThaID มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริการของหน่วยงานนั้น ๆ อาทิ กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน  – วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.

จากการที่รัฐบาลได้วางนโยบายและมีแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี (2561 – 2580) ให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการ นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการพัฒนาโครงสร้างการให้บริการทางดิจิทัล เพื่อให้บริการกับประชาชน ได้แก่ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และ ระบบเปรียบเทียบภาพใบหน้า (Face Verification System) โดยเริ่มจากการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) จากพื้นฐานข้อมูลอัตลักษณ์ของคนไทยจำนวนมากกว่า 66 ล้านคน ไม่ว่าจะเป็นลายพิมพ์นิ้วมือ ภาพใบหน้า ที่จะสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และมีสำนักทะเบียน จำนวน 2,333 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในความถูกต้องลดการใช้เอกสาร และการปลอมแปลงเอกสาร ส่งผลให้     การบริการประชาชนเกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยภายในแอปพลิเคชันไทยดี ThaID มีระบบงานบริการภายในแอปพลิเคชันเอง ที่ใช้ยืนยันตัวตน แล้ว 11 ระบบ ได้แก่

  1. งานทะเบียนออนไลน์ โดยกรมการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) การคัดรับรองเอกสารด้วยตนเองเป็นต้น

2..ยื่นภาษีออนไลน์ โดยกรมสรรพากร

3..ระบบ Health Link โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.)

4..ระบบยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

5..แอปพลิเคชันเงินเด็ก โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

6..ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

7..ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

8..ระบบ DIP e-services โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

9..ระบบ SEIS โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

  1. ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมการขนส่งทางบก
  2. ระบบ LandsMaps ของกรมที่ดิน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐขอใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) แล้วจำนวน 44 หน่วยงาน รวมทั้งมีประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับบริการ จำนวนมากกว่า 3,800,000 คน กรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชัน ThaID บนโทรศัพท์มือถือได้ ทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อใช้บริการงานทะเบียน และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ “แอปพลิเคชัน ThaID สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

#ThaID

#กรมการปกครอง


#กระทรวงมหาดไทย