ดูแลผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันอย่างมืออาชีพ

บางจากฯ

“ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันคือหัวใจสำคัญของบางจากฯ การดูแล ใส่ใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจึงเป็นหนึ่งใน DNA หลักที่บุคลากรและผู้บริหารทุกคนต้องได้รับการปลูกฝังและบ่มเพาะเป็นอย่างดีนับตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

นายเสรี อนุพันธนันท์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล่าถึง DNA สำคัญที่ได้รับการหล่อหลอมภายในองค์กร และนับเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมความแน่นแฟ้นและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมงานบางจากฯ และผู้ประกอบการสถานีบริการ

การที่ผู้ประกอบการได้ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับบางจากฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับการดูแลจากทีมงานมืออาชีพของบางจากฯ โดยคุณเสรีเล่าเพิ่มเติมว่า “เราดูแลผู้ประกอบการนับตั้งแต่ก้าวแรก โดยทีมพัฒนาเครือข่าย ทีมสถาปนิก และทีมวิศวกรรมที่ดูแลตั้งแต่การก่อสร้างสถานีบริการ การจัดทีมงานเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงก่อนเปิดให้บริการ จนกระทั่งสามารถบริหารงานได้อย่างไม่ติดขัด นอกจากนี้ ยังมีทีมที่จะเข้าไปตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเป็นประจำทุกเดือน ให้การดูแลอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การสนับสนุนรายการส่งเสริมการขาย การอบรมคุณภาพงานบริการและตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาธุรกิจเสริม ไปจนถึงการจัดประชุมทั้งกลุ่มย่อยและการจัดสัมมนาประจำปีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยนำความเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น”

ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเป็นพันธมิตรหลักและนับเป็นตัวแทนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
สู่ผู้บริโภค เราใช้ หลัก 4Es ในการดูแลผู้ประกอบการ คือ

Equality ดูแลอย่างเหมาะสมด้วยความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Equity ดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ เช่น ฝึกอบรมผู้ประกอบการและพนักงาน จัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Empathy คือ รู้จักและเข้าใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือและรับฟัง แก้ไขปัญหาในทุกโอกาสและสถานการณ์ Easy สะดวกรวดเร็วในการทำงาน การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แสดงวิสัยทัศน์และเป็นประธานในงานมอบรางวัลผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน (Bangchak Service Station Awards 2022)

ในช่วงเวลาที่ท้าทายหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก บางจากฯ ก็อยู่เคียงข้างในฐานะพันธมิตรที่พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บางจากฯ ก็พร้อมช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระของผู้ประกอบการให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน อาทิ จัดหาวัคซีน ให้การสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับผู้ปฏิบัติงานในปั๊ม การจัดส่งรถโมบายเคลื่อนที่เร็วสำหรับตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่พนักงาน จัดส่งชุดตรวจ ATK และ Survival Kits นอกจากนี้ ในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ความไม่สงบอันไม่พึงประสงค์ บางจากฯ ก็ให้ความช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเร่งด่วน รวมถึงการเข้าสนับสนุนปรับปรุงสถานีบริการภายหลังจากประสบภัยพิบัติ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ในเส้นทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน เราทำงานเคียงข้างผู้ประกอบการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หล่อหลอมจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เพื่อเติบโตอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน คุณเสรีกล่าวทิ้งท้าย


ด้วยประสบการณ์ยาวนานในเส้นทางธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน บางจากฯ ทำงานเคียงข้างผู้ประกอบการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หล่อหลอมจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน