กระทรวงแรงงาน ลุยสร้างผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด

ก.แรงงาน ลุยสร้างผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด

ก.แรงงาน ลุยสร้างผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ดกว่า 30,000 รายทั่วประเทศ สร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้เปิดตัวโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู๊ด (Street Food) ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพร้านสตรีทฟู๊ด เบื้องต้นให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งสร้างโอกาส

ในการเข้าสู่อาชีพร้านสตรีทฟู๊ด ตลอดจนเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการนำไปสู่การเพิ่มยอดขายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งร้านอาหารสตรีทฟู้ดของไทยเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปีละกว่า 2.21 ล้านล้านบาท รัฐบาลจึงได้เร่งผลักดันให้สตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนั้น

นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการดังกล่าว ขณะอยู่นี้ระหว่างการจัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในพื้นที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย กิจกรรมจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายใหม่ 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน และจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสตรีทฟู้ดรายเดิม 300 รุ่น เป้าหมายจำนวน 15,000 คน รวม 600 รุ่น จำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 30,000 คน เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพร้านสตรีทฟู้ด สอดคล้องกับภารกิจกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่แรงงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานอิสระ ซึ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


“โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสตรีทฟู้ดของกระทรวงแรงงานนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดของไทยเกิดการขยายตัวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ที่สำคัญจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ผันตัวเองมาสู่เส้นทางอาชีพเป็นผู้ประกอบการสตรีทฟู๊ดรายใหม่ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ นำไปสู่รายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวท้ายสุด