MEA รับรางวัลระดับ “WINNER”

MEA รับรางวัลระดับ

โครงการ ASEAN Risk Awards (ARA) 2023 ในสาขา Risk Culture Awar

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับรางวัลระดับ “WINNER” โครงการ ASEAN Risk Awards (ARA) 2023 สาขา Risk Culture Award ในฐานะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักของพนักงานภายในองค์กร ให้สามารถนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคคลและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารความเสี่ยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมรับฟังผลการพิจารณารางวัล ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย Enterprise Risk Management Academy (ERMA) ณ โรงแรม Concorde Hotel Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการถ่ายระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กรสู่ระดับสายงานและหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นให้พนักงานมีการนำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่สำคัญ นอกจากนี้ MEA สนับสนุนให้พนักงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินงานและผลการดำเนินในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

#ASEANRiskAwards2023 #ARA2023 #RiskCultureAward

#RMD #RiskManagement #RiskCulture #GRC

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง


#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร