กรมชลฯ ร่วมสานพลังบวกส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ

กรมชลฯ ร่วมสานพลังบวกสร้างองค์กรสุขภาวะ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ

กรมชลประทาน สานพลังร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ รองรับการทำงานวิถีใหม่ สู่เส้นทางองค์กรแห่งความสุขครอบคลุมในทุกมิติ

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นางปรียาพร จันทโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน “บุคลากรภาครัฐวิถีใหม่ สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานดังกล่าว

สำหรับการสร้างเสริมสุขภาวะภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ “Happy Workplace” เป็น 1 ในนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ของ สสส. เป็นความร่วมมือของภาคเครือข่ายภาครัฐ ที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังคนมากกว่า 3 ล้านคน ให้ปฏิบัติราชการรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะในหน่วยงานภาครัฐ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงในระดับองค์กร

ภายในงาน กรมชลประทาน ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ถ่ายทอดองค์กรแห่งความสุขภายใต้ธีม “Journey of Happy Workplace : เส้นทางแห่งความสุขที่เดินร่วมกัน” ชูนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างองค์กรสุขภาวะภาครัฐ ด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ขับเคลื่อนด้วยกลไกการสร้างเสริมสุขภาวะครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ด้านการทำงาน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกรมชลประทานเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐและได้รับรางวัลการเป็นแบบอย่างนวัตกรรมแห่งความสุข (Good Practice) จาก สสส. ด้วย

นอกจากนี้ นางปรียาพร จันทโรภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ร่วมเสนา “Reshape Best Practice : ข้อค้นพบการออกแบบสุขภาวะการทำงานแก่บุคลากรภาครัฐ จาก หน่วยงานต้นแบบนำร่องสุขภาวะองค์กรภาครัฐ ยุค New & Next Normal” กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรของกรมชลประทานในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คือ การจัดสวัสดิการสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน หากมีการส่งเสริมการจัดสวัสดิการที่เข้มแข็ง ภายใต้กรอบแนวทางการเสริมสร้างความผาสุกและความความพึงพอใจแก่บุคลากร พร้อมกับนำหลักแนวคิด RID TEAM ของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรวมพลังร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนในองค์กรขับเคลื่อนงานของกรมชลประทาน เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ตลอดจนนำโมเดล Happy 8 ของ สสส. มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรและการสร้างองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป