ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำทีมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำทีมลงพื้นที่

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำทีมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 แปลง D1 (อาคาร D1) เดินหน้าสู่ Smart Building และ Smart Community ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนดินแดงอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินำทีมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 มุ่งเน้นการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีความมั่นคง และความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างเร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2567

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติรับมอบโอนแฟลต
ดินแดงมาจากกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2516  ปัจจุบันอาคารดังกล่าวทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา จนมาถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การเคหะแห่งชาติจึงจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559-2567) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 โดยนำร่องจัดทำโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง
G) สูง 28 ชั้น รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ 18-22 และเข้าอยู่อาศัยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

สิ่งที่การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 บางครอบครัวก็เข้าสู่รุ่นที่ 3 แล้ว เมื่อเวลาผ่านไป อาคารทรุดโทรมลง ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากในอดีตยังไม่มีนวัตกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัย อาคารรุ่นเก่าจึงอยู่ได้เพียง 60-70 ปี แต่เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถก่อสร้างอาคารที่มีอายุได้มากกว่า 100 ปี การเคหะแห่งชาติจึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างสมัยใหม่ มาใช้ในการก่อสร้างอาคารแปลง G และอาคาร D1 เพื่อพัฒนาให้เป็นอาคารสูงที่มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย”

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย ขนาดห้องประมาณ 33 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีความคืบหน้าการก่อสร้างกว่า 63 % เร็วกว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมและงานระบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2567 สำหรับการออกแบบอาคารแปลง D1 ได้คำนึงถึงแนวคิดด้านอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้โถงและทางเดินภายในอาคารสามารถระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ และแสงธรรมชาติส่องเข้าถึงตัวอาคาร นอกจากในส่วนห้องพักอาศัยแล้ว ยังมีสวนและพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 7, 24 และชั้นดาดฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น


ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากการพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแล้วเสร็จ คือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ Smart Building และ Smart Community นั่นหมายถึงทุกคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกขั้นตอน และนี่คือเป้าหมายสำคัญที่การเคหะแห่งชาติเข้ามาปรับปรุงและฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มครัวเรือนเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียม” นายทวีพงษ์ กล่าว