Next Tycoonวางโรดแมพธุรกิจยั่งยืน Synergy for Sustainability 

Next Tycoonวางโรดแมพธุรกิจยั่งยืน

Next Tycoon วางโรดแมพธุรกิจต้องยั่งยืน “Synergy for Sustainability” แนวทางหลัก

Forbes Forum 2023 ระดมเหล่า Next Tycoon มองทิศทางการทำธุรกิจต้องยึดโยงแนวทางความยั่งยืน ย้ำเป็นแนวปฏิบัติหลักไม่ใช่แค่เทรนด์ ชี้ปัจจัยโลกเปลี่ยนเพิ่มแรงกดดัน โมเดลธุรกิจยุคใหม่ต้องเติบโตควบคู่สังคม วางรากฐานตั้งแต่การศึกษา กติกาสังคม สิ่งแวดล้อม โลก และธุรกิจ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม Forbes Thailand จัดเสวนา Forbes Forum The Next Tycoons 2023 “Synergy for Sustainability” โดยระดมนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ และครอบครัวธุรกิจที่ได้ส่งต่อรุ่นสืบทอด และตัวแทนจากภาคการเงิน ร่วมเสวนาทิศทางและแนวโน้มการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางของความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับโลก โดยการเสวนาแบ่งเป็นสองเวทีภายใต้หัวข้อ Sustainable City: Driving Urban Innovations for a Resilient Future และ The Power of Synergy

เวทีแรก Sustainable City: Driving Urban Innovations for a Resilient Future วิทยากรกลุ่ม Next Tycoon ที่ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ Chairman of the Board of Governors, Wellington College International School Bangkok, คุณประธานพร พรประภา Chief Executive Officer, Rêver Automotive, คุณพนิตศนี ตั๊นสวัสดิ์ Executive Director Corporate Banking, UOB Thailand, และ รศ.ดร.อภิชาต ประดิษฐสมานนท์  Vice President Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC

สร้างความตระหนักรู้สู่การปฏิบัติ

บรรดา Next Tycoon ต่างมองเรื่องของแนวทางความยั่งยืนกับการดำเนินธุรกิจไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องวางเป็นแนวปฏิบัติ และต้องปลูกฝังแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาตั้งแต่การศึกษา บรรจุเนื้อหาในหลักสูตรการสอนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืน และต้องสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ เข้าใจเรื่องความยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโต จะทำให้ประชากรคนรุ่นใหม่มีหัวใจตระหนักเรื่องความยั่งยืน คิดและทำทุกอย่างโดยเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก

ขณะที่ภาคธุรกิจการคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ เช่นกรณี Rêver Automotive ก่อตั้งขึ้นมาด้วยธุรกิจที่วางแผนยั่งยืนมาตั้งแต่ต้น ด้วยการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า100% (EV) ข้อมูลเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จำนวนรถไฟฟ้า 15,000 คันที่วิ่งในถนน เทียบแล้วเท่ากับลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 1,500 ตัน แต่มองเพียงรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่พอ ต้องรวมไปถึง ecosystem ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วย โดยทุกห่วงโซ่อุปทานต้องพร้อม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรร่วมมือกันในการสร้างความพร้อมนำสังคมไปสู่ความยั่งยืนในการลดปล่อยคาร์บอนให้ได้มากที่สุด

ส่วนภาคธุรกิจต่างตื่นตัวเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ใช้ช้ำ ทั้งReduce, Reuse, และ Recycle กันมากขึ้นหลายคนให้ความสำคัญ ขณะที่โครงการพัฒนาอสังหาฯ ขนาดใหญ่อย่าง Forestias ออกแบบการปลูกป่าขนาดใหญ่ในเมืองตอบโจทย์ความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบโครงการ เพราะมองว่าการพัฒนาความยั่งยืนไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ

 

ในขณะที่ภาคการเงิน สถาบันการเงินหลายแห่งหันมาให้ความสำคัญการปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะธนาคารยูโอบี ให้ความสำคัญเรื่อง Green Loan โดยเน้นการปล่อยสินเชื่อให้กับซัพพลายเชนทั้งหมด ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงการจำหน่าย เรียกได้ว่าสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในภาคธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และยังรวมไปถึงการปล่อย Green Loan ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กอย่างกลุ่มเอสเอ็มอี

ส่งต่อธุรกิจส่งต่อความยั่งยืน

เวทีที่สอง The Power of Synergy เป็นการระดมความเห็นการส่งต่อธุรกิจจาก 2 ครอบครัวธุรกิจที่มีทั้งรุ่นบุกเบิกและทายาทที่เข้ามารับช่วงต่อ ต่างเห็นความสำคัญเรื่องความยั่งยืนและมองว่าเป็นเงื่อนไขหลักตัวใหม่ที่คนทำธุรกิจต้องให้ความสำคัญ เวทีนี้วิทยากรประกอบด้วย ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ Chairman of the Board of Directors, คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ COO, Strategic Investment & Sustainable Energy Business, Gunkul Engineering Public Company Limited, คุณไกร วิมลเฉลา Executive Director,

คุณณัฐพล วิมลเฉลา Chief Executive Officer, Siamrajathanee Public Company Limited, คุณวัชรพล วิมลเฉลา Chief Executive Officer, Vinyltec Industry Company Limited และ ดร.ภูริต เหล่าศิริถาวร Senior Vice President (Certified Financial Planner) Personal Financial Services, UOB Thailand

ความแตกต่างของยุคสมัยนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง รุ่นบุกเบิกการเริ่มต้นธุรกิจอาจมีความลำบาก ย้อนไป 50 ปีก่อนหน้านี้โลกยังไม่พูดถึงความยั่งยืน ธุรกิจคือการเรียนรู้และต่อสู้ แต่มายุคหลังเมื่อโลกพัฒนาไปไกลสิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป ความยั่งยืนกลายมาเป็นโจทย์สำคัญ จะเห็นว่าธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนโดยเนื้อในธุรกิจ อย่างพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และพลังลม สิ่งเหล่านี้คือความยั่งยืนในตัวธุรกิจ การส่งต่อจากรุ่นบุกเบิกเมื่อมาถึงมือรุ่นสืบทอด มองโอกาสขยายความยั่งยืนของบริการด้านพลังงานไปสู่ผู้ใช้รายย่อย ต่อยอดความยั่งยืนไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ

ในบางครั้งการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น อาจมีมุมมองและแนวคิดที่ต่างกัน ธุรกิจที่ยั่งยืนโดยเนื้อในอยู่แล้วสามารถเดินหน้าได้ชัดเจน แต่ในบางธุรกิจความยั่งยืนอาจต้องประกอบด้วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา ให้การดำเนินการธุรกิจนั้นๆ ใช้ทรัพยากรน้อยลง ลดการทำลายล้าง ลดความสูญเสียสูญเปล่า เทคโนโลยียุคใหม่สามารถนำมาช่วยเรื่องความยั่งยืนได้เช่นกัน รวมถึงธุรกิจการผลิตต่างๆ ความยั่งยืนอยู่ในกระบวนการคัดเลือกและนำมาใช้อย่างคุ้มค่า แต่ความต่างของยุคสมัยและการส่งต่ออาจมีอุปสรรคบางประการในเรื่องความเข้าใจและการยอมรับ จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจเพื่อส่งต่อได้อย่างราบรื่น และเป็นไปตามความตั้งใจของทั้งสองเจนเนอเรชั่น

ในขณะที่สถาบันการเงิน โดยเฉพาะธนาคารยูโอบี ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น โดยนอกจากบริการด้านสินเชื่อแล้ว ยังมีบริการด้านการจัดการทางการเงินของครอบครัว การจัดทำธรรมนูญครอบครัวที่มีแบบแผนและชัดเจน การส่งต่อทรัพย์สินของครอบครัว ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่เก็บทรัพย์สินและจัดการมรดก แต่ยังต้องออกแบบการส่งต่อความมั่งคั่งให้สอดคล้องกับแนวทางเรื่องความยั่งยืนได้อย่างราบรื่น ตรงตามวัตถุประสงค์ของการถ่ายโอนธุรกิจ เพื่อทำให้การส่งต่อนั้นๆ ได้ครบทั้งมูลค่าและเนื้อหา ตรงตามเจตจำนงในการรักษาความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดลล้อม และโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จากทั้งสองเวทีใน Forbes Forum The Next Tycoons 2023 “Synergy for Sustainability” จะเห็นว่าทั้งบรรดา Next Tycoon ต่างมีการกำหนดทิศทางเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน โดยตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนตั้งแต่หลักการพื้นฐาน โดยมีการเริ่มผสานตั้งแต่การศึกษา กติกาสังคม สิ่งแวดล้อม โลก และธุรกิจ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสื่อสารควบคู่ไปกับการดำเนินการอย่างมีแบบแผน เตรียมความพร้อมที่จะดำรงธุรกิจให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดลล้อม และโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว