สืบสานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามพระราชดำริ “พระพันปีหลวง”

สืบสานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามพระราชดำริ “พระพันปีหลวง”

กรมชลประทาน สืบสานการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามพระราชดำริ “พระพันปีหลวง” น้ำมั่นคง ชีวิตมีสุข

กรมชลประทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 มุ่งสืบสานสร้างการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ตามพระราชดำริ   ชูความสำเร็จ สร้างความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ำให้ 3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะการที่ทรงให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 387 โครงการ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎร ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ ด้วยการศึกษา วางแผน และก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำ บรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ

โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำช่วยเหลือวัดทิพย์สุคนธารามอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอน  แสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน ได้ดำเนินการพัฒนา ด้วยการปรับปรุงสระเก็บน้ำในพื้นที่วัดทิพย์สุคนธาราม จำนวน 3  แห่ง ช่วยเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้น 20,000 ลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ 300 ไร่ ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในวัดทิพย์สุคนธารามได้สมบูรณ์ อีกทั้งราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ จำนวน 28  ครัวเรือน จำนวน 150 คน สามารถนำน้ำจากสระเก็บน้ำมาใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมได้เพิ่มขึ้น 100 ไร่

โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านศิลปาชีพ นิคมฯ สุคิริน (บ้านเล็กในป่าใหญ่) หมู่ที่ 1 ตำบลภูเขาทอง  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้รับผิดชอบจัดหาน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศ พร้อมออกแบบระบบส่งน้ำ ติดตั้งถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2539  สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 50  ครัวเรือน และส่งน้ำเพื่อการเกษตร 250  ไร่     

โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา หมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ในปี 2543 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฯ มาตั้งแต่ ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย การขุดสระเก็บน้ำขนาดความจุ 20,000 ลบ.ม., การขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ, การติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด 6 x 6 x4 เมตร พร้อมระบบกรองน้ำ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง , วางท่อส่งน้ำ PVC เพื่อกระจายน้ำภายในฟาร์มตัวอย่าง 8 สาย  ความยาว 2,100 เมตร และก่อสร้างถังแชมแปญ ขนาดความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร

“สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   กรมชลประทาน ได้สนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ โคกปาฆาบือซา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ระยะที่ 2 ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ประกอบด้วย  กิจกรรมขุดลอกคลองชักน้ำ จำนวน 1 สาย ขุดสระเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างท่อระบายน้ำปากคลอง ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างโรงสูบน้ำและส่วนประกอบ จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่ง และระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ  และวางท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 สาย ส่งผลให้ระบบส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่าง รวมพื้นที่ 319 ไร่ และสมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ได้ประโยชน์ 182 ครัวเรือน” อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

เนื่องในโอกาสวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย กรมชลประทาน พร้อมกับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้