MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2566

MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2566

ระดับดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 3 ตอกย้ำองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า และประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2566 (Human Rights Awards 2023) โดยมีนายสมศักดิ์ บำรุงวัด รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลโดย MEA ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นการให้รางวัลแก่องค์กรภาครัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ องค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) โดย MEA ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านอย่างเป็นระบบหรือ MEA Human Rights Due Diligence (MEA HRDD) ได้แก่ การประกาศนโยบาย การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยง การบูรณาการและพัฒนา การติดตามผลการดำเนินงาน และการรับเรื่องร้องเรียนและการเยียวยา นอกจากนี้ MEA ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เช่น โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศูนย์ราชการสะดวก โครงการ MEASY กิจกรรมส่งต่อคอมพิวเตอร์ให้ผู้ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมเปลี่ยนปฏิทินเป็นสื่อการเรียนรู้ของน้อง กิจกรรมมอบปฏิทินปีใหม่ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รวมถึงการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

MEA มุ่งมั่นขยายแนวคิดด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตอบสนองต่อความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งสู่การเป็น Sustainable Energy Utility ของคนเมือง เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน

#องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

#HumanRightsAwards2023

#UNGPs

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร