ดีทีจีโอตอกย้ำความสำเร็จการบริหารองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข”

ดีทีจีโอตอกย้ำความสำเร็จการบริหารองค์กรตามแนวทาง “ดี เก่ง สุข”

การันตีด้วยรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) 2 ปีซ้อน

22 กันยายน 2566, กรุงเทพฯ – บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Business-Social Integration” หรือ “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดีที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”

“ดี เก่ง สุข” หรือ Do Good, Do Great, Do It with Happiness คือแนวทางที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างความสุขและพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับแฟม (หรือ FAMZ เป็นคำเรียกสมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ) ด้วยความเชื่อที่ว่าความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือสังคม ดังนั้นดีทีจีโอจึงมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบ่มเพาะรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งความดี ความเก่ง และความสุข ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างแฟมกับองค์กร

นางสาวกรรณิการ์ เศรษฐี ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทในเครือ และแฟมทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 จากนิตยสาร HR Asia เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการมอบความสุขให้กับทุกคนในองค์กร”

“สิ่งที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญและดำเนินงานมาโดยตลอดคือการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแฟม ปีนี้เราเปิดสำนักงานใหม่ DTGO CampUs (ดีทีจีโอ แคมป์อัส) เพื่อให้เป็นบ้านที่ส่งเสริมแนวทาง ดี เก่ง สุข บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน 3 ประการคือ Love หรือการรักทุกสิ่งรอบตัวเรา Integrity หรือการอยู่บนความถูกต้อง และ Harmony หรือความสามัคคี โดย DTGO CampUs ประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา สวัสดิการอาหารสุขภาพ ห้องสมุด พื้นที่สันทนาการ และอื่น ๆ”

“สำหรับแนวทาง ‘ความดี’ เรามีค่านิยมองค์กร หลักการใช้ชีวิต และหลักปฎิบัติทางจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม เพื่อหล่อหลอมให้แฟมเป็นคนดีที่พร้อมสร้างคุณค่าให้กับคนหมู่มากได้อย่างเต็มที่”

“แนวทาง ‘ความเก่ง’ เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization ส่งเสริมให้องค์กรเป็นเหมือนสถาบันการศึกษา เราจัดตั้ง DTGO YOUniversity หรือโมเดลการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบทางเลือกการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับส่งต่อความดีและความเก่งจากรุ่นสู่รุ่นไปได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้เรายังมีระบบ Career Choice เพื่อสร้างความเข้าใจในสายอาชีพที่สนใจ นำไปสู่การเพิ่มเติมความรู้และทักษะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

“แนวทางการสร้าง ‘ความสุข’ เรามีการบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของแฟมอย่างรอบด้าน ทั้งการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เรามีการบริหารจัดการสำนักงานและรูปแบบการทำงานต่าง ๆ ที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งทางกายและใจ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร แฟม รวมไปถึงครอบครัวของแฟมอยู่เสมอ นอกจากนี้เรามีนโยบาย Diversity and Inclusion ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรนานาชาติอีกด้วย”

“ด้วยแนวทาง “ดี เก่ง สุข” นี้ ดีทีจีโอเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งด้านธุรกิจและสังคม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนในองค์กรจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของ “ความดี” “ความเก่ง” และ “ความสุข” เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังของการขับเคลื่อนสังคมและประเทศของเรา” นางสาวกรรณิการ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) มีหลักเกณฑ์การประเมินภายใต้โมเดล Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM โดยพิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ CORE, SELF, GROUP

ซึ่ง CORE (Collective Organization for Real Engagement) คือการพิจารณาจากวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ และการริเริ่มกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ ด้าน SELF (Heart, Mind & Soul) คือการประเมินการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทั้งด้านความรู้สึก ความกระตือรือร้นในการทำงาน พฤติกรรม และการสนับสนุนจากทีมงาน และด้าน GROUP (Think, Feel & Do) คือการวัดจากจิตสำนึกส่วนรวม ความคิดที่มีต่อที่ทำงาน รวมถึงพลังการทำงานของทีมงาน