Bangchak Talent Internship

 Bangchak Talent Internship

Bangchak Talent Internship “สร้าง” เยาวชนให้ “ได้” มากกว่าการฝึกงาน

การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ลองผิดลองถูก พร้อม ๆ กับการได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ตรง คือแนวคิดหลักอันเป็นแก่นของโครงการ “Bangchak Talent Internship” ที่บางจากฯ ใช้สำหรับการเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาที่มาฝึกงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี เพื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเรียนรู้ ความสามารถของนิสิตนักศึกษา และส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเข้มข้น
เพื่อช่วยบ่มเพาะศักยภาพให้กับนิสิตนักศึกษาอย่างรอบด้าน

คู่ขนานไปกับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจจากผู้บริหาร การดูแลของหัวหน้างานหรือ
การสะท้อนมุมมองและวิธีคิดจากผู้บริหารบางจากฯ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ที่น้องๆ นิสิตนักศึกษาเข้าโครงการฝึกงานที่บางจากฯ น้องๆ จะมีพื้นที่ให้เรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตผ่านประสบการณ์จากการลงมือทำ ด้วยบรรยากาศที่ต่างจากห้องเรียน เปิดโอกาสให้ทุกคนคิด วางแผน และลงมือทำเพื่อหาคำตอบหรือแก้ปัญหาบางอย่างภายใต้โจทย์หรือโครงการที่ได้รับ (อาทิ การสร้าง Digital Experience ให้กับลูกค้า หรือการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ) ทำให้โครงการ Bangchak Talent Internship สามารถ “สร้าง” เยาวชน ให้ “ได้” มากกว่าประสบการณ์การฝึกงาน

“สร้าง” เยาวชนให้มีประสบการณ์ จากการได้ลงมือทำจริง เรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมฝึกแก้ไขปัญหา และ “ได้” นำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต

“ตอนเรียนเคยแข่งขันทำ Business case คล้ายๆ กันมาก่อน ต่างกันตรงที่ตอนนั้นใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต แต่สำหรับครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่จริง เป็นความท้าทายที่เราจะต้องทำโปรเจกต์ให้เกิดขึ้นจริง ได้เรียนรู้เยอะมาก เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ จากการลงมือทำจนออกมาเป็นผลลัพธ์” มุมมองจากน้องปาล์ม หนึ่งในนักศึกษาที่ร่วมโครงการ

“สร้าง” โอกาสและสอนทัศนคติและ “ได้” ประสบการณ์ On the Job training ในองค์กรที่เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน” ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน
เช่น เป็นพนักงานหน้าลานเติมน้ำมันสถานีบริการ ทดลองชงกาแฟในร้านอินทนิล ทดลองเป็นผู้คิดค้นพัฒนาธุรกิจผ่านโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

“ผมได้เห็นมุมมองและวิธีคิดจากพี่ๆ เพิ่งรู้ว่าการส่งมอบบริการ บางจากฯ ใส่ใจในรายละเอียดมาก ๆ ให้ความสำคัญแม้กระทั่งกับการวางป้ายหน้ารถเวลาลูกค้าเติมน้ำมัน” น้องต้นกล้า กล่าวประสบการณ์การลงพื้นที่ ณ สถานีบริการ

“สร้าง” สังคมและ “ได้” มิตรภาพใหม่ ๆ จากเพื่อนๆ รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ และผู้บริหารระดับสูงที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เปิดรับฟังความคิดและให้โอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับพนักงานในองค์กร ทำให้พื้นที่ฝึกงานเป็นมากกว่า “ที่ทำงาน” แต่อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่ 2

“ตอนทำโปรเจกต์ ได้ออกไปศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นที่ต่าง ๆ ก็เป็นโอกาสในการซึมซับวิธีคิด การทำงานกับเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน รู้สึกว่าได้ทั้ง Hard skills และ Soft skills และที่สำคัญได้มิตรภาพของเพื่อนใหม่ ๆ” อีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากน้องบัส

เพราะบางจากฯ ไม่เพียงแค่มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและยั่งยืน แต่เราเชื่อว่า คนรุ่นใหม่ คือกลุ่มคนที่จะช่วยสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า บางจากฯ จึง “สร้างคน” ผ่านโครงการต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือ การเปิดพื้นที่องค์กรและขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพและของนักศึกษาฝึกงาน ผ่านโครงการ Bangchak Talent Internship ที่เราหวังว่าจะช่วยสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

A/W Online: บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ
หนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคือ Bangchak Talent Internship

เป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่บางจากฯ เปิดบ้านรับนักศึกษาฝึกงาน ด้วยเป้าหมาย
ที่จะช่วย “สร้าง” เยาวชน ให้ “ได้” มากกว่าการฝึกงาน

ในแต่ละปี บางจากฯ จะรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ประมาณ 70-80 คน เป็นระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยเรียนรู้เรื่องราวของบางจากฯ (ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ) ธุรกิจต่าง ๆ ผ่านการบอกเล่าของผู้บริหาร เรียนรู้จากหัวหน้างานและพี่ ๆ พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม ทำโครงการร่วมกับหน่วยงานสังกัดอื่น ฝึกการคิดนอกกรอบ ใช้หลัก Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงและทำกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย