คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

คุณเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ (กลาง) ประธานมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี(ที่5จากขวา), คุณจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี (ที่5จากซ้าย) รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ เเละ ทุนเรียนดี ให้แก่นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่ง เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา สร้างบุคคลากรทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ  ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช