เฉลิมฉลองครบรอบวันชาติไต้หวัน10 ตุลาคม 2566  

เฉลิมฉลองครบรอบวันชาติไต้หวัน10 ตุลาคม 2566

ความเป็นหนึ่งเดียวในระบอบประชาธิปไตย

ชาวไต้หวันมีเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งปี และในวันชาตินี้ พวกเราเฉลิมฉลองการสถาปนาชาติ และภาคภูมิใจในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

วันสำคัญนี้ ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของไต้หวันในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และส่งเสริมการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองกับพันธมิตรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ

นวัตกรรมที่ยั่งยืน

วันชาติไต้หวัน ชาวไต้หวันร่วมเฉลิมฉลองความเจริญรุ่งเรือง พวกเราใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่ทันสมัยภายใต้ 6 อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ด้านการค้าและการพาณิชย์ล้วนมีความเฟื่องฟู แม้ว่าจะเกิดโรคระบาด แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวัน ในปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 2.45 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของไต้หวัน ประกอบด้วยพลังงานจากน้ำ ลมและแสงอาทิตย์ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสูงถึงร้อยละ 15.5 ภายในปี 2568