กรมชลฯ ขานรับนโยบาย รมว.กษ.

กรมชลฯ ขานรับนโยบาย รมว.กษ.

กรมชลฯ ขานรับนโยบาย รมว.กษ. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น

นายชูชาติ รักจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับในการเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการพิจารณาแนวทางในการเพิ่มพื้นที่บึงบอระเพ็ดให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในแม่น้ำสายหลักในช่วงฤดูน้ำหลาก เพื่อลดปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการควบคู่ไปกับแผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด 4 ด้าน ได้แก่

📍ด้านที่ 1 บริหารจัดการ/การเข้าใช้ประโยชน์

📍ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสร้างความมั่นคงด้านน้ำ

📍ด้านที่ 3 คุณภาพตะกอน และรักษาระบบนิเวศ

📍ด้านที่ 4 การจัดการน้ำท่วม บรรเทาอุทกภัย

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่-น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มากที่สุด กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดอย่างครบวงจร ตลอดจนนำไปสู่การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์